Meld. St. 16 (2022–2023)

Nordisk samarbeid

Meldingen redegjør for Norges formannskap i Nordisk ministerråd i 2022 og status for gjennomføringen av Ministerrådets Visjon 2030 om et grønt, konkurransedyktig og sosialt bærekraftig Norden. Den omtaler også nordisk krisesamarbeid og arbeidet med å redusere grensehindre. Meldingen tar kort for seg nordisk samarbeid innenfor utenriks- og sikkerhetspolitikk, forsvarspolitikk, nordisk samarbeid med de baltiske landene og i multilaterale organisasjoner.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg meldingen på Stortinget