Meld. St. 7 (2022–2023)

Tilbaketrekking av Prop. 129 L (2021–2022) Midlertidig lov om forskriftshjemmel for tilpasninger i regelverket for fylkesnemnda for å avhjelpe konsekvenser av covid-19

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg meldingen på Stortinget