Meld. St. 7 (2022–2023)

Tilbaketrekking av Prop. 129 L (2021–2022) Midlertidig lov om forskriftshjemmel for tilpasninger i regelverket for fylkesnemnda for å avhjelpe konsekvenser av covid-19

Til innholdsfortegnelse

1 Bakgrunn

I Prop. 129 L (2021–2022) ble det lagt frem forslag til en midlertidig lov om forskriftshjemmel for tilpasninger i regelverket for fylkesnemnda for å avhjelpe konsekvenser av covid-19. Proposisjonen ble fremmet i statsråd 17. juni 2022 og formelt overbrakt Stortinget samme dag. Det ble foreslått at Kongen i statsråd kan innføre midlertidige regler for fylkesnemnda om bruk av fjernmøte, fjernavhør og delvis skriftlig behandling, samt at rådslaging og avstemning kan skje i fjernmøte. Dette er gjeninnføring av §§ 2-4 i midlertidig lov av 22. desember 2021 nr. 150 om tilpasninger i regelverket for barnevernet og fylkesnemnda for å avhjelpe konsekvenser av utbruddet av covid-19 som ble opphevet 1. juli 2022.

I Prop. 129 L (2021–2022) ble det videre foreslått at adgangen til å gi forskrift om midlertidige regler bare kan gis for et avgrenset tidsrom på inntil fire måneder av gangen, samt at den midlertidige loven som sådan oppheves 1. januar 2024.

Til forsiden