Meldinger til Stortinget

Meld. St. 39 (2020–2021)

Kriminalomsorgsmeldingen – fremtidens kriminalomsorg og straffegjennomføring

Stortingsmeldingen skal stake ut kursen for fremtidens kriminalomsorg og straffegjennomføring. Det humanistiske verdisynet som ligger til grunn for kriminalomsorgen skal ligge fast, men det må iverksettes endringer for å ivareta dette verdigrunnlaget i møte med kriminalitetsutvikling og viktige samfunnstrekk. Stortingsmeldingen signaliserer en ny prinsipiell tenkning som sterkere vektlegger hensynet til ofrene for kriminalitet. Det er behov for et nytt regelverk for kriminalomsorgens varsling som i større grad tar hensyn til fornærmedes og etterlattes ønsker og behov. Dessuten skal det nedsettes et offentlig utvalg for å utrede ulike modeller for samhandlingen mellom kriminalomsorgen og helse- og omsorgstjenesten om oppfølging av innsatte med helsemessige forhold som vanskeliggjør en normal straffegjennomføring med aktivitet og fellesskap. Forvaltningssamarbeidet mellom kriminalomsorgen og de ulike velferdstjenestene skal gjennomgås. På bakgrunn av denne kunnskapsinnhentingen skal det vurderes om det er sider som bør justeres når det blant annet gjelder organisering, finansiering og regulering. Stortingsmeldingen varsler også en utredning av en egen yrkesskadeerstatning for ansatte i kriminalomsorgen.

Les dokumentet

Følg meldingen på Stortinget