Meld. St. 14 (2021–2022)

Eksport av forsvarsmateriell fra Norge i 2021, eksportkontroll og internasjonalt ikke-spredningssamarbeid

Med denne meldingen til Stortinget legger Regjeringen frem informasjon om omfanget av eksporten av våpen, ammunisjon og annet militært materiell. Meldingen som nå legges frem gir innsyn i eksporten i 2021, og er den tjuesyvende meldingen som legges frem på rad. Gjennom mest mulig åpenhet er det Regjeringens mål å bidra til kunnskap også om denne delen av norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk. I meldingen gis det innsyn i hva slags forsvarsrelaterte varer, tjenester og teknologi knyttet til disse varene som ble eksportert i 2021, til hvilke mottakerland og verdien av eksporten. Det gis også informasjon om avslag på søknader om lisens av forsvarsmateriell, samt om eksporten av flerbruksvarer for militær sluttbruk. Meldingen redegjør også for gjeldende regelverk, Stortingets vedtak, donasjon av forsvarsmateriell til Ukraina, Utenriksdepartementets oppgaver, Utenriksdepartementets arbeid med fremvoksende teknologier, det internasjonale samarbeidet om eksportkontroll, sanksjoner og restriktive tiltak og kontroll av kunnskapsoverføring.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg meldingen på Stortinget