Eksport av forsvarsmateriell fra Norge i 2021

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Regjeringen legger i dag fram den årlige meldingen om eksport av forsvarsmateriell fra Norge. I 2021 eksporterte norske bedrifter våpen og militært utstyr for om lag 6,3 milliarder kroner, mot om lag 6,7 milliarder i 2020.

– En robust norsk forsvarsindustri er avgjørende for vår forsvarsevne og beredskap, og skaper verdier og arbeidsplasser over hele landet. Å levere varer og tjenester også internasjonalt sikrer at industrien fortsetter å være levedyktig og i front teknologisk. Samtidig er en streng eksportkontroll en ufravikelig forutsetning, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt.

Det er lagt frem meldinger til Stortinget om omfanget av eksport av forsvarsmateriell fra Norge siden 1997. Da den første rapporten ble lagt frem, eksporterte 33 bedrifter forsvarsmateriell fra Norge. I 2021 var antallet 102 bedrifter. Samtidig som antall bedrifter som selger våpen og annet forsvarsmateriell til utlandet har økt markant, blir også stadig flere aktører i Norge berørt av eksportkontroll.

– Vi står i en tid som krever at vi er ekstra årvåkne overfor aktører som kan tenkes å utfordre våre sikkerhetsinteresser. Derfor blir arbeidet med eksportkontroll stadig viktigere, understreker utenriksministeren.

Regjeringen legger også stor vekt på å videreføre linjen med høy grad av åpenhet både om eksport av forsvarsmateriell og om hvordan Utenriksdepartementet praktiserer retningslinjene.

Årets melding til Stortinget gir informasjon om den faktiske eksporten av forsvarsmateriell fra Norge. Det redegjøres for eksportkontrollregelverket, vedtakene i Stortinget som setter rammen for våpeneksporten fra Norge og hvilke retningslinjer som gjelder for å behandle lisenssøknader. Utenriksdepartementets arbeid med kontroll av fremvoksende teknologier er også viet plass.

– I år omtaler vi spesielt regjeringens beslutning om å donere forsvarsmateriell til Ukraina. Dette er en beslutning som har bred støtte i Stortinget og som er godt forankret innenfor gjeldende regelverk. Det er viktig og nødvendig at Norge sammen med våre allierte fortsetter støtten til Ukraina, påpeker utenriksministeren.

Eksporten i 2021 – nøkkeltall og fakta

Den samlede verdien av eksporten av forsvarsmateriell og annet i 2021 var om lag åtte milliarder kroner. Eksporten av våpen, ammunisjon og annet militært materiell beløp seg til cirka 6,3 milliarder kroner i 2021, mot cirka 6,7 milliarder kroner i 2020.

Av dette utgjorde salg av våpen og ammunisjon (såkalt A-materiell) cirka 4,8 milliarder kroner og annet militært materiell (såkalt B-materiell) cirka 1,2 milliarder kroner.  Eksport av varer som for eksempel kommunikasjonsutstyr og sensorer (såkalte flerbruksvarer til militær sluttbruk) utgjorde cirka 350 millioner kroner. I tillegg kommer vedlikehold og andre tjenester til om lag 1,6 milliarder i 2021.

Medlemslandene i Nato, Sverige og Finland er fortsatt de som mottar mest forsvarsmateriell fra Norge. I 2021 mottok Nato og andre nærstående land cirka 76 prosent av våpen og ammunisjon eksportert fra Norge og 76 prosent av annet militært materiell.

Utenriksdepartementet avslo 22 søknader om eksportlisens i 2021 til Andorra, Armenia, Botswana, De forente arabiske emirater, Kina, Russland og Saudi-Arabia.

Eksport av forsvarsmateriell 2011-2021
Fordi eksporten av forsvarsmateriell ofte dreier seg om store kontrakter med leveranser som fordeles ujevnt over lang tid, varierer verdien av eksporten naturlig betydelig fra år til år. Foto: Fra stortingsmeldingen