Meld. St. 16 (2021–2022)

Samisk språk, kultur og samfunnsliv

Regjeringen legger årlig fram en framoverskuende stortingsmelding om samisk språk, kultur og samfunnsliv. Årets melding gir en sammenstilling av regjeringens ambisjoner og mål for samepolitikken. Meldingen inneholder også en kort redegjørelse av Sametingets politiske mål.

Les dokumentet

Særskilt vedlegg:

Videre behandling av saken

Følg meldingen på Stortinget