Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Enighet om norsk-russisk kvoteavtale for 2004

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Fiskeridepartementet

Pressemelding

Pressemelding

Nr.: 79/2003
Dato: 14.11.2003
Kontaktpersoner:
For kontakt med forhandlingsdelegasjonen – rådgiver Ole-David Stenseth mob. 91 80 56 67
Fiskeriminister Svein Ludvigsen kan nåes via politisk rådgiver Jorhill Andreassen mob. 48 08 26 62

Enighet om norsk-russisk kvoteavtale for 2004

Norge og Russland har fastsatt en totalkvote for norsk-arktisk torsk i 2004 på 486.000 tonn. Dette er i tråd med den beskatningsstrategi som ble vedtatt under fjorårets sesjon i Fiskerikommisjonen. Fjorårets totalkvote var på 395.000 tonn. På grunn av den vanskelige situasjonen for kysttorsk, er imidlertid kvoten for denne bestanden halvert til 20.000 tonn i forhold til dagens nivå. I forståelse med den russiske part skal Norge sette en vestgrense for den felles forvaltning av kongekrabbe ved 26º østlig lengdegrad (Magerøy). Man er også enige om å ikke fiske lodde i 2004.

Avtalen ble undertegnet fredag 14. november 2003 etter en ukes møte i St. Petersburg i Den blandete norsk-russiske fiskerikommisjon.

Når det gjelder kvoten for norsk-arktisk torsk (inklusive mumansktorsk) for 2004 er Norge og Russland enige om en totalkvote på 486.000 tonn. Dette er i tråd med beskatningsstrategien som ble vedtatt under 31. sesjon i fiskerikommisjonen, og som har som formål å ivareta hensynene til en bærekraftig utnyttelse av torskebestanden kombinert med ønsket om en stor grad av stabilitet i uttaket fra år til år. Bestanden av torsk er i god forfatning og i henhold til forvaltningsrådgivningen kan man forvente en ytterligere økning av gytebestanden i 2005.

Den bekymringsfulle situasjonen for norsk kysttorsk medfører en drastisk reduksjon av denne kvoten. Kvoten for 2004 innebærer en halvering av fjorårets kvote til 20.000 tonn og det er fra norsk side tatt høyde for et begrenset fiske etter kysttorsk og for uunngåelig innblanding av kysttorsk i fisket etter norsk-arktisk torsk. Det vil bli iverksatt reguleringsmessige tiltak for å dreie kystfisket over fra kysttorsk til norsk-arktisk torsk i gjenoppbyggingsperioden.

Totalkvoten av torsk fordeles mellom Norge, Russland og tredjeland på samme måte som for inneværende år. Dette gir Norge en totalkvote på 224.600 tonn for neste år.

Landene er enige om at all fangst til forsknings- og forvaltningsformål fra og med 2004 skal avregnes de fastsatte kvoter. Til nå har hver av partene kunnet anvende 7.500 tonn torsk ut over avtalte kvoter til slike formål.

Norge og Russland er enige om behovet for streng kontroll av fisket i Barentshavet og diskuterte tiltak for å få kontroll med den bekymringsfulle uregistrerte omlastingsaktiviteten i dette området. Man er enige om i første halvår å samarbeide om å utforme et kontrollregime rettet mot denne aktiviteten med følgende hovedelementer: Det skal etableres kontrollpunkt for omlasting både til havs og i havn, kontroll- og informasjonssamarbeidet skal styrkes med løpende utveksling av opplysninger om kvoter på rederi-/fartøynivå, utveksling av satellittsporingsdata, samt innføring av et system for lisensnekt ved grove kvoteoverskridelser.

Norge innfører i forståelse med Russland i 2004 en vestgrense for den felles forvaltning av kongekrabbe ved 26º østlig lengdegrad (Magerøya) for å begrense spredningen av kongekrabbe vest for denne grensen. Området for felles forvaltning med Russland blir dermed i praksis avgrenset til statistikkområde 03. Norge vil med dette stå fritt til å vedta de tiltak man finner nødvendig og hensiktsmessig vest for denne grensen for å begrense den videre utbredelsen av kongekrabbe, inntil man vet mer om de økologiske effektene av denne introduserte arten. Landene ble enige om en norsk kvote på 280.000 krabber, en økning på 80.000 fra inneværende år. Den russiske kvoten for 2004 er på 500.000 krabber. Landene er videre enige om å videreføre forskningssamarbeidet når det gjelder kongekrabbens biologiske og økologiske effekter, og har avtalt et nytt symposium om dette tema andre halvår neste år.

Også hysebestanden er i god forfatning og totalkvoten er økt fra 101.000 tonn for inneværende år til 130.000 tonn. Også dette er i tråd med den beskatningsstrategien som ble vedtatt under fjorårets sesjon i fiskerikommisjonen. Den norske kvoten etter overføring fra Russland er 66.500 tonn.

Lodde er utsatt for store naturlige svingninger i bestandsstørrelsen og er nå på et bunnivå. Man er på denne bakgrunn enige om ikke å åpne for fiske etter lodde i 2004.

Bestandssituasjonen for snabeluer er fremdeles svært bekymringsfull. Det er derfor ikke aktuelt å åpne for et direktefiske etter denne bestanden. Bifangstreglene som ble vedtatt under fjorårets sesjon videreføres.

For øvrig har Norge tildelt Russland bifangstkvoter på 2.000 tonn uer og 10.000 tonn sei i Norges økonomiske sone, i tillegg til en kvote på 2.000 tonn steinbit, og 3.000 tonn av andre ikke kvoteregulerte bestander.

Russland har i tillegg til overføring av torsk og hyse på henholdsvis 6.000 tonn og 4.500 tonn, tildelt Norge kvoter på 3.000 tonn reker 1.500 tonn steinbit, 1.000 tonn flyndre og 500 tonn av ikke kvoteregulerte bestander. Norge kan fange inntil 10.000 voksen sel i russisk sone i Østisen.

Kommisjonen sier seg tilfreds med fremgangen i samarbeidet om fiskeriforskningstokt, som den betegner som en av de lengste og beste tradisjoner i det norsk-russiske fiskerisamarbeidet. Man vil fortsette arbeidet med å forenkle prosedyrene for tillatelse til at forskningsfartøy fra en part skal kunne arbeide i den annen parts økonomiske sone.

Vedlegg: