Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Enighet om norsk-russisk kvoteavtale for 2005

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Fiskeri- og kystdepartementet

Pressemelding

Pressemelding

Nr.: 56/2004
Dato: 29.10.2004
Kontaktperson: Departementsråd Jørn Krog, tlf. 900 24 447

Enighet om norsk-russisk kvoteavtale for 2005

Norge og Russland har fastsatt en totalkvote for norsk-arktisk torsk i 2005 på 485.000 tonn. Dette er i tråd med den beskatningsstrategi som ble vedtatt av Fiskeri-kommisjonen i 2003. Kvoten på kysttorsk er satt til 21.000 tonn. Dette betyr at totalkvoten for norsk-arktisk torsk og kysttorsk er satt til 506.000 tonn, lik kvoten for inneværende år. Norsk kvote av kongekrabbe er satt til 280.000 krabber, det samme som for inneværende år. Den russiske kvoten er på 1.400 000 krabber. Tiltak for å få bukt med ureglementert uttak av torsk i Barentshavet ble også vedtatt.

Avtalen ble undertegnet fredag 29. oktober 2004 etter en ukes møte i Ålesund i Den blandete norsk-russiske fiskerikommisjon

- Årets kommisjonsmøte representerer et viktig steg i utviklingen av det norsk-russiske fiskerisamarbeidet, sier fiskeri- og kystminister Svein Ludvigsen. - Kvotefastsettelsen for samtlige fellesbestander; norsk-arktisk torsk og hyse, lodde og kongekrabbe, skjer nå på grunnlag av omforente, bærekraftige forvaltningsstrategier. Forhåndsbestemte beslutnings-regler for hvordan kvoter skal fastsettes under skiftende bestandsforhold, bidrar til økt forutsigbarhet for fiskerinæringen i de to land og til å dempe årlige variasjoner i kvote- og bestandsbestandsstørrelser. Jeg er også tilfreds med at partene har kommet med konkrete tiltak i arbeidet med å bekjempe ureglementert fiske, sier fiskeri- og kystministeren.

Når det gjelder kvoten for norsk-arktisk torsk (inklusive murmansktorsk) for 2005 er Norge og Russland enige om en totalkvote på 485.000 tonn. Dette er i tråd med fiskerikommisjonens beskatningsstrategi, som har som formål å ivareta hensynene til en bærekraftig utnyttelse av torskebestanden og gi en fornuftig stabilitet fra år til år. Bestanden av norsk-arktisk torsk er i god forfatning, og i henhold til forvaltningsrådgivningen kan man forvente en ytterligere økning av gytebestanden i 2005.

Kvantumet kysttorsk er satt til 21.000 tonn for 2005. Det er fra norsk side tatt høyde for et begrenset fiske etter kysttorsk og for uunngåelig innblanding av kysttorsk i fisket etter norsk-arktisk torsk. Det vil bli iverksatt reguleringsmessige tiltak for å nedjustere fisket av kysttorsk.

Totalkvoten av torsk fordeles mellom Norge, Russland og tredjeland i hovedsak etter samme mønster som tidligere år. Dette gir Norge en totalkvote, inkludert 7.000 tonn til forsknings- og forvaltningsformål, på 225.700 tonn for neste år.

Landene ble enige om en norsk kvote av kongekrabbe for 2005 på 280.000 krabber, dette er likt uttaket av krabbe for inneværende år. Den russiske kvoten er på 1.400.000 krabber. Økningen på 900.000 krabber fra inneværende år, skyldes en markant økning i beregnet antall krabber over minstemål i russisk sone. Begge kvotene er fastsatt i henhold til den vedtatte forvaltningsstrategien for kongekrabbe.

Hysebestanden er i god forfatning, men totalkvoten er satt ned fra 130.000 tonn for inneværende år til 117.000 tonn for 2005. Også dette er i tråd med den beskatningsstrategien som ble vedtatt under sesjonen i fiskerikommisjonen i 2003. Den norske kvoten etter overføring fra Russland er 60.300 tonn.

Lodde er utsatt for store naturlige svingninger i bestandsstørrelsen og er nå på et lavt nivå. Man er på denne bakgrunn enige om ikke å åpne for fiske etter lodde i 2005.

Bestandssituasjonen for snabeluer er fremdeles bekymringsfull. Det er derfor ikke aktuelt å åpne for et direktefiske. Tillatt bifangst av uer i fisket etter andre arter er redusert fra 20 til 15 prosent .

For øvrig har Norge tildelt Russland bifangstkvoter på 2.000 tonn uer og 10.000 tonn sei i Norges økonomiske sone, i tillegg til en kvote på 2.000 tonn steinbit, og 3.000 tonn av andre ikke kvoteregulerte bestander. Norge har dessuten tildelt Russland en kolmulekvote på 50.000 tonn. Denne kvoten kan imidlertid bli nedjustert når det foreligger en internasjonal avtale om forvaltningen av kolmule.

Russland har i tillegg til overføring av torsk og hyse på henholdsvis 6.000 tonn og 4.500 tonn, tildelt Norge kvoter på 3.000 tonn reker, 1.500 tonn steinbit, 1.000 tonn flyndre og 500 tonn av ikke kvoteregulerte bestander. Norge kan fange inntil 10.000 voksen sel i russisk sone i Østisen.

Årets kommisjonsmøte diskuterte grundig problemene med ureglementert uttak av torsk i Barentshavet. Begge parter er bekymret over situasjonen, og er enige om å treffe nødvendige tiltak for å få bukt med ulovlighetene. Det er enighet om å innføre rapporteringsplikt for fartøy som driver omlasting til havs. Fartøy som mottar fangst ved omlasting til havs pålegges dessuten satellittsporingsplikt på lik linje med fiskefartøy. Videre vil fartøy under bekvemmelighetsflagg ikke få adgang til å foreta omlasting til havs. Det var også enighet om at partene på forespørsel skal gi hverandre opplysninger om fartøy- og rederikvoter, satellitt-sporingsdata, omlastingsdata og annen relevant informasjon.