Historisk arkiv

Regjeringen vil gjøre Norge ledende på ny teknologi innen kart og geodata

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Regjeringen har i dag lagt frem Stortingsmelding om kart og geodata, "Norge digitalt- et felles fundament for verdiskaping." Regjeringen går inn for å videreføre arbeidet med digitale kartdata over sjø- og landområdene.Rasjonell og effektiv eiendomsforvaltningDeler av Statens kartverk skal selges til privateStortingsmeldingen om kart og geodata (html) eller ( Stortingsmeldingen om kart og geodata (html)

Pressemelding

Dato: 09.05.03

Regjeringen vil gjøre Norge ledende på ny teknologi innen kart og geodata

Regjeringen har i dag lagt frem Stortingsmelding om kart og geodata, "Norge digitalt- et felles fundament for verdiskaping." Regjeringen går inn for å videreføre arbeidet med digitale kartdata over sjø- og landområdene. – Vi ønsker å gjøre Norge ledende på bruk av ny teknologi på dette området, sier miljøvernminister Børge Brende.

Norgeskart levert av Statens kartverk‑ For næringslivet ligger det muligheter for betydelig verdiskaping ved å utvikle tjenester på grunnlag av geografisk informasjon. God tilgang til geografisk informasjon er dessuten viktig for effektivitet og kvalitet i offentlig sektor. Norge ligger langt fremme i å integrere kart og datamaskin, og regjeringen ser Norge som ledende på dette feltet i framtiden, sier miljøvernminister Børge Brende

"Norge digitalt"

Meldingen legger opp til en videreutvikling av nye løsninger som tar i bruk "kart på data", på Internett og på mobiltelefon. Tilbudene kombineres ofte med satellittbaserte posisjoneringssystemer (GPS). Norge er langt fremme når det gjelder teknologi, og det har i mange år vært drevet et målbevisst arbeid for å etablere en geografisk infrastruktur. Infrastrukturen går under navnet "Norge digitalt". Arbeidet omfatter data over sjø- og landområdene og tilhørende tematiske data om arealer og miljø.

Satser på "Geovekst" og "Arealis"

Regjeringen vil utvide samarbeidet mellom kommunene og de ulike statlige etater som har ansvaret for datagrunnlaget. Regjeringen vil bygge på samarbeidsmodellene Geovekst og Arealis som har vist seg vellykkete. Geovekst omfatter finansiering, etablering og vedlikehold av felles kartdatabaser, mens Arealis har hovedfokus på raskere og bedre arealplanlegging og effektive beslutningsprosesser i kommunene.

Kontaktperson

avdelingsdirektør Kurt Ellingsen, tlf. 22 24 59 24 mob. 975 98 695

Les mer