Historisk arkiv

Satsing på voksnes læring

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: regjeringen.no

Regjeringen vil iverksette en nasjonal satsing på tiltak rettet mot voksne med svak lesekompetanse og mangelfulle grunnleggende ferdigheter, og styrke koordineringen av voksenopplæringen.

Arbeidslivet endrer seg raskt og stiller økende krav til kompetanse blant arbeidstakerne. Det gir mennesker i alle aldre behov for påfyll av kunnskap underveis i yrkeskarrieren. Mange som faller utenfor arbeidslivet som følge av økte kompetansekrav har lese- og skrivevansker.

Regjeringen vil:

  • Gi livslang rett til videregående opplæring.
  • Trappe opp bevilgningene til Program for basiskompetanse i arbeidslivet (BKA).
  • Sikre at alle som står utenfor arbeidsmarkedet, og som får hjelp av offentlige etater, automatisk får tilbud om kartlegging av grunnleggende ferdigheter.
  • Innføre en generell rett til kartlegging av grunnleggende ferdigheter for voksne.
  • Opprette et program for basiskompetanse i frivilligheten (BKF), der landsomfattende frivillige organisasjoner og frivillighetssentralene kan søke om støtte til opplæringsaktiviteter for personer med manglende lesekompetanse.

Regjeringen har:

  • Trappet opp bevilgningene til Kompetansepluss arbeid med 62 millioner kroner, og tildelt mer enn 200 millioner årlig i 2016 og 2017.
  • Lagt frem en stortingsmelding om utenforskap og voksnes læring med en rekke tiltak som styrker koordineringen av voksenopplæringen, herunder fleksibel opplæring for voksne. Startet arbeidet med å utvikle et kartleggingsverktøy for grunnleggende ferdigheter som skal gjøres tilgjengelig for alle. Det er derfor besluttet at det ikke er nødvendig med en egen individuell rett til kartlegging av grunnleggende ferdigheter for voksne.
  • Lagt frem en stortingsmelding om integrering som blant annet styrker introduksjonsprogrammet, slik at det blir mindre variasjoner mellom kvinner og menns utbytte, og besluttet å iverksette et system for bedre kartlegging av kompetansen hos flyktninger
  • Besluttet å vurdere hvordan deltakere i introduksjonsprogrammet, og deltakere i norsk- og samfunnskunnskapsopplæring som har omsorgspermisjon, kan følges tettere opp for å motiveres til å gjenoppta kvalifiseringen etter endt permisjon. 
  • Bevilget 10 millioner kroner i 2015 til å opprette et program for basiskompetanse i frivilligheten (BKF) – nå Kompetansepluss frivillighet, der landsomfattende frivillige organisasjoner og frivillighetssentralene kan søke om støtte til opplæringsaktiviteter for personer med manglende lesekompetanse.