Historisk arkiv

Foreslår å forlenge maksperioden på dagpenger

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeids- og sosialdepartementet

Regjeringen foreslår å la ledige som nylig har brukt opp retten til dagpenger, eller er i ferd med å bruke opp retten, fortsette på ytelsen fram til 1. juli 2021.

Den midlertidige utvidelsen av maksperioden på dagpenger ble avsluttet fra 1. november 2020. Da var det utsikter til vesentlig bedring i smittesituasjonen og bedre jobbmuligheter. Situasjonen har endret seg med smittebølgen som Norge er inne i nå. Det tilsier at de som nylig har brukt opp dagpengeperioden eller nærmer seg slutten på dagpengeperioden, bør kunne motta dagpenger i noe tid fremover. 

Gi økonomisk sikkerhet

– De som går ut dagpengeperioden i løpet av vinteren og våren vil fortsatt kunne ha store utfordringer med å finne arbeid. Å forlenge perioden med dagpenger fram til 1. juli vil gi bedre økonomisk sikkerhet for dem som fortsatt er arbeidsledige, gjennom det som er svært krevende tider i arbeidsmarkedet, sier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen.

Forslaget gjelder for:

  • Personer som etter 31. oktober 2020 har brukt opp retten til dagpenger, og som er ledige eller permitterte når forslaget iverksettes
  • Permitterte og ledige personer som bruker opp retten til dagpenger før 1. juli 2021

Vil bli mulig å søke på nytt, men ikke ennå

Når det gjelder de dagpengemottakerne som har brukt opp dagpengeretten etter 31. oktober 2020, foreslår regjeringen at de skal få mulighet til å søke om dagpenger på nytt.

Det er viktig å presisere at det vil ikke være mulig å søke på nytt før Stortinget har behandlet forslaget og forskriften kan fastsettes.

NAV vil da tydelig informere at det er mulig å søke på ny for dem som nylig har brukt opp dagpengeretten sin, hvordan man skal søke og fra hvilken startdato man kan søke for. 

Fakta om maksgrensen for dagpenger

Etter folketrygdloven § 4-15 er dagpengeperioden 104 uker for de som tidligere har hatt arbeidsinntekt på minst 2 ganger grunnbeløpet (G) siste 12 måneder, og 52 uker dersom inntekten har vært lavere. Personer som har avtjent minst tre måneders militærtjeneste eller obligatorisk sivilforsvarstjeneste, kan motta dagpenger i 26 uker etter særlige regler i folketrygdloven § 4-19.