Historisk arkiv

Personer som nylig har gått ut maksperioden på dagpenger kan få dagpenger igjen fra 1. februar

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeids- og sosialdepartementet

Regjeringen foreslår at de dagpengemottakerne som fra og med 1. november 2020 har nådd maksimal dagpengeperiode, skal få mulighet til å søke om dagpenger på nytt i en avgrenset periode.

– En del ledige og permitterte har etter 1. november 2020 mistet retten til dagpenger fordi de har nådd sin maksperiode. Samtidig har smittesituasjonen utviklet seg den siste tiden, og dagens smitteverntiltak gjør at arbeidsmarkedet er spesielt krevende. For å hjelpe folk i denne spesielle perioden foreslår vi derfor at de som har gått ut av dagpengeordningen etter 1. november 2020 kan søke om å komme inn igjen i denne fra 1. februar, sier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen.

Kan få dagpenger igjen fra 1. februar

Forslaget innebærer at de som har gått ut maksperioden kan søke om å få dagpenger igjen fra og med 1. februar 2021. Perioden mellom 1. november 2020 og 31. januar 2021 dekkes ikke.

De som når maksperioden på dagpenger mellom 1. februar og 30. september, vil få maksperioden utvidet til 30. september. For andre som starter sine dagpengeperioder nå, gjelder de vanlige reglene for varighet (se faktaboks).

Vil informere

NAV vil informere berørte om at det er mulig å søke på ny og hvordan man skal søke. Informasjon vil også bli lagt ut på Navs hjemmesider. Om lag 8.500 personer vil ha nådd maksgrensen på dagpenger i perioden fra 1. november til 31. januar.

Ny smittebølge

I 2020 ble maksperioden på dagpenger midlertidig utvidet slik at personer som nådde maksperioden fikk fortsette på dagpenger ut oktober 2020. Ordningen ble avsluttet 1. november 2020. Da var det utsikter til vesentlig bedring i smittesituasjonen og bedre jobbmuligheter. Situasjonen har imidlertid endret seg med smittebølgen som Norge er inne i nå. Det tilsier at de som nylig har brukt opp dagpengeperioden eller nærmer seg slutten på dagpengeperioden, bør kunne motta dagpenger i noe tid fremover. 

 

Fakta om maksgrensen for dagpenger

Etter folketrygdloven § 4-15 er dagpengeperioden 104 uker for de som tidligere har hatt arbeidsinntekt på minst 2 ganger grunnbeløpet (G) siste 12 måneder, og 52 uker dersom inntekten har vært lavere. Personer som har avtjent minst tre måneders militærtjeneste eller obligatorisk sivilforsvarstjeneste, kan motta dagpenger i 26 uker etter særlige regler i folketrygdloven § 4-19.