Prop. 72 LS (2020–2021)

Endringer i midlertidig lov om kompensasjonsytelse for selvstendig næringsdrivende og frilansere som har mistet inntekt som følge av utbrudd av covid-19 og endringer i statsbudsjettet 2021 under Arbeids- og sosialdepartementet (økonomiske tiltak i møte med pandemien: permittering, dagpenger, særordning for lærlinger, kompensasjonsytelse for selvstendig næringsdrivende og frilansere)

Arbeids- og sosialdepartementet legger i denne proposisjonen frem forslag om endringer i midlertidig lov om kompensasjonsytelse for selvstendig næringsdrivende og frilansere som har mistet inntekt som følge av utbrudd av covid-19 og endringer i statsbudsjettet 2021 under Arbeids- og sosialdepartementet. Regjeringen foreslår å forlenge perioden arbeidsgivere fritas fra lønnsplikt under permittering, den midlertidige kompensasjonsordningen for selvstendig næringsdrivende og frilansere, ordningen med dagpenger til lærlinger og forhøyet dagpengesats til 1. juli 2021.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget