Prop. 72 LS (2020–2021)

Endringer i midlertidig lov om kompensasjonsytelse for selvstendig næringsdrivende og frilansere som har mistet inntekt som følge av utbrudd av covid-19 og endringer i statsbudsjettet 2021 under Arbeids- og sosialdepartementet (økonomiske tiltak i møte med pandemien: permittering, dagpenger, særordning for lærlinger, kompensasjonsytelse for selvstendig næringsdrivende og frilansere)

Til innholdsfortegnelse

1 Hovedinnholdet i proposisjonen

I denne proposisjonen foreslår regjeringen å forlenge særlige tiltak innenfor permitteringsordningen, dagpengeordningen og ordningen for selvstendig næringsdrivende og frilansere frem til sommeren. Perioden arbeidsgivere fritas fra lønnsplikt under permittering og den tilsvarende perioden permitterte kan få dagpenger, foreslås forlenget til 1. juli 2021. Videre foreslås det å forlenge retten til dagpenger ut over maksimal stønadsperiode, og å videreføre den forhøyede kompensasjonsgraden for dagpenger til og med 30. juni 2021. Det foreslås også at arbeidsledige som har brukt opp perioden med dagpenger etter 31. oktober 2020, gis en fortsatt dagpengerett.

Det foreslås at den særlige dagpengeordningen for lærlinger videreføres til og med 30. juni 2021. Det samme gjelder kompensasjonsytelsen for selvstendig næringsdrivende og frilansere.

Som følge av at ordningen for selvstendig næringsdrivende og frilansere videreføres, legger Arbeids- og sosialdepartementet frem forslag om endring av midlertidig lov 12. juni 2020 nr. 62 om kompensasjonsytelse for selvstendig næringsdrivende og frilansere som har mistet inntekt som følge av utbrudd av covid-19, slik at den oppheves 1. juli 2021.