Historisk arkiv

Revidert nasjonalbudsjett

Forlenger og utvider regler for sykepenger, omsorgspenger, arbeidsavklaringspenger og kvalifiseringsprogrammet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeids- og sosialdepartementet

Det vil trolig være behov for smitteverntiltak i forbindelse med koronapandemien en god stund fremover, og regjeringen foreslår derfor i revidert nasjonalbudsjett å forlenge flere trygdeordninger.

Regjeringen foreslår i revidert nasjonalbudsjett:

  • å forlenge ordningene med utvidet rett til omsorgspenger og sykepenger ut september
  • å forlenge stønadsperioden for de som mottar arbeidsavklaringspenger i perioden som arbeidssøker ut september
  • å innføre rett til forlengelse av stønadsperioden ut september for personer som mottar arbeidsavklaringspenger (AAP) under arbeidsavklaring, og som går ut sin stønadsperiode mellom 1. juli og 29. september
  • å gi enkelte grupper som har gått ut maksimal sykepengeperiode rett til arbeidsavklaringspenger ut september
  • å gjeninnføre muligheten for forlengelse av kvalifiseringsprogrammet ut september

– Vi vil vurdere behovet for tiltakene fortløpende når vi ser hvordan situasjonen utvikler seg, sier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen.

Omsorgspenger og sykepenger

Reglene om utvidet rett til sykepenger forlenges ut september. Dette betyr en videreføring av rett til sykepenger ved fravær på grunn av koronasmitte eller mistanke om slik sykdom, og redusert arbeidsgiverfinansiering for koronarelatert sykefravær fra 16 til 3 dager. Frilansere og selvstendige får også videreført sykepenger fra dag 4.

Også de midlertidige reglene for omsorgspenger forlenges ut september. Foreldre vil dermed fortsatt ha rett til omsorgspenger når barn er i karantene eller når skoler og barnehager er helt eller delvis stengt. For foreldre til barn som må holdes hjemme på grunn av særlige smittevernhensyn, og ved stengte skoler og barnehager, opprettholdes også retten til omsorgspenger selv om kvoten er brukt opp. I tillegg har foreldre allerede rett til doble kvoter med omsorgspenger i 2021.

– De midlertidige koronareglene er viktige for å støtte opp om smitteverntiltakene ved at den enkelte sikres inntekt ved fravær som skyldes korona. Smitteutviklingen hittil i år, hvor smitten også har økt blant barn, understreker behovet for utvidede regler. Samtidig oppfordrer vi alle som kan til å jobbe hjemmefra, sier statsråden.

Arbeidsavklaringspenger

Det gjøres tre utvidelser i retten til arbeidsavklaringspenger (AAP). For det første forlenges stønadsperioden for AAP-mottakere som arbeidssøker ut september 2021. Fra før er stønadsperioden for denne gruppen forlenget ut juni 2021.

– Den usikre situasjonen på arbeidsmarkedet gjør at disse vil bruke lenger tid enn vanlig på å finne jobb. Det er rimelig at stønadsperioden til de som er avklart til arbeid følger stønadsperioden på dagpengeområdet, da mottakerne skal ut i det samme arbeidsmarkedet. Dagpengeperioden er allerede forlenget ut september, sier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen.

For det andre gjeninnføres tiltak for personer som mottar AAP under arbeidsavklaring. Med forslaget gis det rett til forlengelse ut september 2021 for mottakere som i utgangspunktet går ut sin stønadsperiode mellom 1. juli og 29. september. På grunn av pandemien settes fortsatt mange aktiviteter på vent for AAP-mottakerne, og fremdriften er for mange redusert.

Det tredje tiltaket er å gi enkelte grupper som har gått ut maksimal sykepengeperiode rett til AAP. Det vil gjelde de som har fått utsatt behandling som følge av koronapandemien og/eller ikke kan gå på jobb på grunn av fare for alvorlig sykdomsforløp hvis de blir smittet av covid-19 og som heller ikke har mulighet til å jobbe hjemme. Tiltaket iverksettes 1. juli med varighet ut september 2021.

Kvalifiseringsprogrammet

Kvalifiseringsprogrammet (KVP) er et tilbud om oppfølging og arbeidstrening for personer med vesentlig nedsatt arbeids- og inntektsevne og ingen eller få livsoppholdsytelser. Programmet varer inntil to år, men kan forlenges med inntil ett år. Muligheten til å gi forlenget tid med KVP gjeninnføres i perioden 1. juli til og med 30. september.

– Koronapandemien gjør det vanskeligere for NAV-kontorene å tilby faglig forsvarlige program, og det kan være utfordrende for deltakerne å gjennomføre planlagte aktiviteter. Deltakerne vil også møte et utfordrende arbeidsmarked når de skal søke jobb etter endt program, og vi vil derfor åpne for at deltakere kan få forlenge sin periode i KVP, sier statsråden.