Historisk arkiv

Pressemelding fra Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene

TBU: Rapport etter mellomoppgjøret 2021

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeids- og sosialdepartementet

Beregningsutvalget la i dag fram rapporten Etter inntektsoppgjørene 2021. Rapporten gir en oversikt over årets oppgjør.

Utvalget har oppsummert sentralt avtalte tillegg i en del forhandlingsområder målt som bidrag til årslønnsveksten.

Ved mellomoppgjøret i 2021 anslo NHO, i forståelse med LO, årslønnsveksten i industrien samlet i NHO-området til 2,7 prosent i 2021.

For industriarbeidere i NHO-bedrifter er lønnsoverhenget til 2021 1,0 prosent. Sammen med tarifftilleggene bidrar dette til årslønnsveksten fra 2020 til 2021 med 1,7 prosentenheter.

For Virke-bedrifter i varehandel er overhenget til 2021 0,8 prosent. Sammen med garantitilleggene og tarifftilleggene bidrar dette til årslønnsveksten fra 2020 til 2021 med 1,1 prosentenheter.

I staten er overhenget til 2021 0,4 prosent. Sammen med de avtalte tilleggene og avsatte midler til lokale forhandlinger bidrar dette til årslønnsveksten fra 2020 til 2021 med 2,4 prosentenheter.

For ansatte med hovedsakelig sentral lønnsdannelse i KS-området er overhenget til 2021 0,3 prosent. Sammen med tarifftilleggene og avsatte midler til lokale forhandlinger bidrar dette til årslønnsveksten fra 2020 til 2021 med 2,5 prosentenheter. Årslønnsvirkninger for KS-området er beregnet med sentrale lønnstillegg per 1. mai 2021 for alle ansatte, bortsett fra medlemmer av Norsk Lektorlag i KS-området med virkningsdato 11. juni. Oppgjøret mellom Unio og KS skal behandles i Rikslønnsnemnda etter at regjeringen foreslo tvungen lønnsnemnd 4. juni og streiken ble avsluttet. Et annet resultat eller senere virkningstidspunkt for medlemmer av Unios foreninger kan påvirke endelige tall.

I Spekter-bedrifter eksklusive helseforetakene er overhenget til 2021 0,5 prosent. Sammen med tarifftillegg avtalt sentralt og på den enkelte virksomhet bidrar dette til årslønnsveksten fra 2020 til 2021 med 2,6 prosentenheter for de oppgjørene som er avsluttet.

I Spekter-bedrifter i helseforetakene er overhenget til 2021 0,8 prosent. Oppgjørene pågår fortsatt ved avleggelse av utvalgets rapport. Spekter og Unio kom ikke til enighet etter mekling og Unio iverksatte streik fra 4. juni. Den 16. juni ble Spekter og Unio enige om frivillig nemndsbehandling, og streiken ble avsluttet.

For ansatte i finanstjenester er utvalgets beregnede overheng til 2021 0,9 prosent. Sammen med tarifftilleggene bidrar dette til årslønnsveksten fra 2020 til 2021 med 2,0 prosentenheter.

I tillegg til overheng og avtalte tillegg, kommer bidrag fra lønnsglidningen gjennom 2021. Betydningen av disse elementene varierer mellom områdene, jf. vedleggstabell.

Likelønnstrekk ved oppgjørene

Oppgjøret i 2021 mellom LO og NHO hadde likelønnsprofil siden nesten halvparten av de som får lavlønnstillegget er kvinner, mens kvinneandelen i alt var 22 prosent. Tilsvarende hadde oppgjøret mellom YS og NHO likelønnsprofil. Økningen av minstelønnssatsene i oppgjørene mellom Handel og Kontor (LO) og Virke og mellom YS og Virke har en likelønnslønnsprofil, ettersom kvinner i større grad enn menn befinner seg på minstelønnssatsene. Resultatet mellom staten og LO Stat, Unio og YS Stat har likelønnsprofil gjennom at det gis relativt størst tillegg i lønnsintervall med flest kvinner. I finanstjenester tilgodeser kronetillegget i de laveste lønnstrinnene kvinner i særlig grad.

Rapporten

Kontakt

Kontaktperson for ytterligere opplysninger:

Utvalgets leder Geir Axelsen, Statistisk sentralbyrå
Tlf. 976 36 282
E-post: geir.axelsen@ssb.no

Tabell 1.1 Årslønnsvekst fra året før i prosent dekomponert i overheng, tarifftillegg og lønnsglidning1

 

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Gj.sn.

2016–2020

Industriarbeidere i NHO-bedrifter:

 

 

 

 

 

 

 

Årslønnsvekst

2,0

2,6

2,8

3,1

2,0

 

 

Herav:

 

 

 

 

 

 

 

- Overheng

1,0

1,1

1,1

1,1

1,2

1,0

 

- Tarifftillegg

0,4

0,4

0,5

0,8

0,2

0,7

 

- Lønnsglidning

0,6

1,1

1,2

1,2

0,6

 

0,9

Industrifunksjonærer i NHO-bedrifter:

 

 

 

 

 

 

 

Årslønnsvekst

2,2

2,7

2,8

3,0

2,1

 

 

Herav:

 

 

 

 

 

 

 

- Overheng

1,5

1,1

1,4

1,4

1,3

1,5

 

- Lønnsglidning

0,7

1,6

1,4

1,6

0,8

 

1,2

Virke-bedrifter i varehandel:

 

 

 

 

 

 

 

Årslønnsvekst

2,5

3,1

2,7

3,0

3,65

 

 

Herav:

 

 

 

 

 

 

 

- Overheng

0,7

0,9

0,8

1,1

1,0

0,8

 

- Tarifftillegg

0,2

0,0

0,1

0,2

0

0,1

 

- Garantitillegg

0,5

0,5

0,5

0,5

0,4

0,1

 

- Lønnsglidning

1,1

1,7

1,3

1,2

2,2

 

1,5

Finanstjenester:

 

 

 

 

 

 

 

Årslønnsvekst

2,5

3,8

3,2

3,43

2,9

 

 

Herav:

 

 

 

 

 

 

 

- Overheng

1,1

0,9

1,0

1,5

1,33

0,9

 

- Tarifftillegg

0,2

0,5

0,7

1,0

0,2

1,1

 

- Lønnsglidning

1,2

2,4

1,5

0,9

1,4

 

1,5

Statsansatte:

 

 

 

 

 

 

 

Årslønnsvekst

2,4

2,3

2,7

3,84

1,84

 

 

Herav:

 

 

 

 

 

 

 

- Overheng

0,4

1,5

0,6

1,5

1,2

0,4

 

- Tarifftillegg

1,6

0,5

1,9

1,5

0,1

2,0

 

- Lønnsglidning

0,4

0,2

0,2

0,7

0,5

 

0,4

Kommuneansatte i alt:

 

 

 

 

 

 

 

Årslønnsvekst

2,5

2,5

2,9

3,5

1,7

 

 

Herav:

 

 

 

 

 

 

 

- Overheng

0,7

0,9

1,4

0,7

1,2

0,3

 

- Tarifftillegg

1,4

1,2

1,0

2,0

0,1

1,87

 

- Lønnsglidning

0,4

0,4

0,5

0,8

0,4

 

0,5

Undervisningsansatte i kommunene:

 

 

 

 

 

 

 

Årslønnsvekst

2,5

2,3

2,8

3,0

1,26

 

 

Herav:

 

 

 

 

 

 

 

- Overheng

0,6

0,9

1,3

0,7

1,1

0,2

 

- Tarifftillegg

1,5

1,3

1,2

1,9

0,1

2,17

 

- Lønnsglidning

0,4

0,1

0,3

0,4

-0,1

 

0,2

Kommuneansatte eksklusiv undervisningsansatte:

 

 

 

 

 

 

 

Årslønnsvekst

2,5

2,6

3,0

3,7

1,96

 

 

Herav:

 

 

 

 

 

 

 

- Overheng

0,7

0,9

1,4

0,7

1,3

0,4

 

- Tarifftillegg

1,5

1,1

1,0

2,0

0,1

1,77

 

- Lønnsglidning

0,3

0,6

0,6

1,0

0,5

 

0,6

Spekter, helseforetakene:

 

 

 

 

 

 

 

Årslønnsvekst

2,02

3,62

3,4

3,4

1,8

 

 

Herav:

 

 

 

 

 

 

 

- Overheng

0,4

1,6

0,9

1,9

1,0

0,8

 

- Tarifftillegg

1,52

1,1

2,1

1,2

0,7

-8

 

- Lønnsglidning

0,1

0,92

0,4

0,3

0,1

 

0,4

Spekter, øvrige virksomheter:

 

 

 

 

 

 

 

Årslønnsvekst

2,4

2,4

2,9

3,3

1,9

 

 

Herav:

 

 

 

 

 

 

 

- Overheng

0,6

0,6

0,6

0,8

0,9

0,5

 

- Tarifftillegg

1,7

1,7

2,1

2,3

0,8

2,1

 

- Lønnsglidning

0,1

0,1

0,2

0,1

0,2

 

0,1

1 Pga. forhold som sammensetningseffekter eller avrunding vil ikke alltid tarifftillegg, overheng og glidning summere seg til det tallet som er oppgitt som samlet årslønnsvekst.

2 For ansatte i konflikt i 2016 ble virkningstidspunktet forskjøvet. Dette trakk ned årslønnsvekstanslaget i 2016 med 0,4 prosentpoeng og trakk opp anslaget i 2017 med 0,4 prosentpoeng. Deler av lønnsoppgjøret i 2016 ble også først utbetalt i 2017, noe som ytterligere trakk ned årslønnsvekstanslaget i 2016 og ytterligere trakk opp anslaget i 2017. Strukturendringer trakk i samme retning.

3 Beregnet ut fra korrigert lønnsnivå for 2019 på grunn av endringer i innrapportering av yrkeskoder fra noen medlemmer av Finans Norge.

4 Vekst i faste og variable tillegg bidro til økt årslønnsvekst med 0,4 prosentpoeng i 2019. Årslønnsveksten i det statlige tariffområde ekskl. forsvaret er 1,5 prosent i 2020. Vekst i faste og variable tillegg bidrar til økt årslønnsvekst med 0,3 prosentenhet i 2020.

5 Bonusutbetalinger trakk årslønnsveksten i varehandel opp med 0,9 prosentenheter.

6 Økt antall årsverk i stillingskode «7960 – lærer uten godkjent utdanning», trakk lønnsveksten for undervisningspersonell ned med om lag 0,3 prosentpoeng. Overføring av ansatte fra Statens vegvesen til fylkeskommunene trakk lønnsveksten for øvrige opp med om lag 0,1 prosentpoeng.

7 Tarifftillegg er beregnet med sentrale lønnstillegg med virkningstidspunkt 1. mai 2021, bortsett fra medlemmer av Norsk Lektorlag i KS-området der virkningstidspunkt er 11. juni 2021. Et annet resultat eller senere virkningstidspunkt for medlemmer av Unios foreninger kan påvirke endelige tall.

8 Oppgjørene i helseforetakene pågår fortsatt ved avleggelse av utvalgets rapport. Spekter og Unio kom ikke til enighet etter mekling og Unio iverksatte streik fra 4. juni. Den 16. juni ble Spekter og Unio enige om frivillig nemndsbehandling, og streiken ble avsluttet.

Kilder: Statistisk sentralbyrå, KS, Spekter, NHO og Kommunal- og moderniseringsdepartementet.