Historisk arkiv

Revidert nasjonalbudsjett 2019

Styrker sikring av middelalderkirker

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Barne- og familiedepartementet

Det er et stort behov for restaurering og brannsikring av mange kirker i hele landet. Regjeringen foreslår 20 millioner kroner til istandsetting og sikring av noen av de mest verneverdige kirkene.

Kirkelige og antikvariske miljøer har pekt på at middelalderkirkene i stein er særlig utsatt.

- Kirkebygg er kulturarv, historie og en viktig del av vår identitet.  Det er de eldste kirkene, middelalderkirkene i stein, vi ønsker å prioritere nå, og brannsikring vil selvsagt være ett av tiltakene, sier tros- og livssynsminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF).

Kirkene som kan få støtte i 2019, vil bli valgt utfra en faglig vurdering i samarbeid med antikvariske myndigheter og kirkelige organer.

Ny strategi for kirkebygg

Behovet for vedlikehold av kirkebygg i hele landet er stort.

- Regjeringen tar dette på alvor. Derfor vil jeg også arbeide videre med en strategi for at fredede og verneverdige kirker kan sikres et forsvarlig vedlikeholdsnivå, sier Ropstad.

En slik strategi må sees i sammenheng med finansieringsordningene for Den norske kirke og andre tros- og livssynssamfunn, som blant annet omhandles i forslaget til ny trossamfunnslov, som regjeringen planlegger å legge fram til sommeren.