Historisk arkiv

Har satt ned arbeidsgruppe som skal se på bistandsinstruksen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Forsvarsdepartementet

Forsvarsdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet har opprettet en arbeidsgruppe som skal utarbeide forslag til ny instruks om Forsvarets bistand til politiet.

I 2015 ble dagens bistandsinstruks tilpasset en ny bestemmelse om bistand i politiloven. Samtidig ble det gjort enkelte endringer i prosedyrene for innvilgelse av bistand med sikte på ytterligere redusering av saksbehandlingstid.  Nå et det opprettet en uavhengig arbeidsgruppe med medlemmer fra politiet, Forsvaret og regjeringsadvokaten som skal komme med forslag til ny bistandsinstruks og forbedre bistandsregimet.

- Samfunnets samlede ressurser må utnyttes på best mulig måte, og det er viktig at Forsvaret og politiet samarbeider godt og effektivt. Reguleringen av Forsvarets støtte til politiet må være oversiktlig og tydelig. Vi setter derfor ned et utvalg med representanter fra begge sektorer og med bred kompetanse, som vil se nærmere på dette, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.


Gruppen startet arbeidet i januar 2016, og skal levere rapporten innen et halvt år.

Mandat:

Arbeidsgruppen skal utarbeide forslag til ny instruks om Forsvarets bistand til politiet som skal bidra til en effektiv operativ oppgaveløsning og en best mulig utnyttelse av samfunnets samlede nasjonale beredskapsressurser. Arbeidsgruppen skal vurdere og eventuelt foreslå nye bestemmelser for de temaer som i dag er regulert i bistandsinstruksen. Arbeidsgruppen skal også vurdere om det i ny instruks er behov for å regulere andre områder enn det som omfattes av dagens bistandsinstruks, og eventuelt foreslå nye bestemmelser. Reguleringen av Forsvarets bistand til politiet skal være oversiktlig og tydelig for Forsvaret og politiet i tidskritiske situasjoner.

Arbeidsgruppen skal også foreslå en nærmere regulering av Forsvarets bruk av våpen ved bistand til politiet.

Arbeidsgruppen skal vurdere de økonomiske og administrative konsekvenser av de forslag som fremsettes.

Utredningen skal avgis innen 6 måneder fra oppnevnelsen av arbeidsgruppen.

Medlemmer:

  1. Leder: Assisterende departementsråd i Nærings- og fiskeridepartementet, Arne Røksund.
  2. Visepolitimester John Reidar Nilsen, Vest politidistrikt
  3. Politiinspektør og politiets liaison til FOH Ann-Kristin Kvilekval
  4. Brigader Leif Petter Sommerseth, Forsvarets operative hovedkvarter
  5. Oberstløytnant Joar Holen Sveen, Forsvarets spesialstyrker
  6. Regjeringsadvokat Fredrik Sejersted

Sekretariat:

Leder: Professor Kjell Inge Bjerga, Forsvarets høgskole
Oberstløytnant Erlend Sogn-Skeie, Forsvarsdepartementet