Historisk arkiv

Orientering om reglene om FN-erstatning og den ordning Forsvarsdepartementet har opprettet for håndteringen av slike krav (SAKEN ER UTGÅTT)

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Forsvarsdepartementet

På vegne av norske veteraner ivaretar Forsvarsdepartementet oppgaven med å forberede FN-erstatningssaker til behandling og fremsender disse til FN for behandling. Det er et krav fra FN at sakene fremsendes av norske myndigheter, og ikke av veteranene selv.

Nyhetssaken ble oppdatert 8. september 2021.

Dersom du er påført en skade under eller som følge av arbeidet du har gjort når du har vært utsendt til en FN-ledet misjon, kan Forsvarsdepartementet bistå deg med å søke om erstatning for din skade.

Du kan ta kontakt med oss på postmottak@fd.dep.no eller per post. Ved oversendelse av sensitive personopplysninger anbefaler vi alltid at man benytter post. Vår postadresse er:

 

Forsvarsdepartementet

Postboks 8126 Dep.

0032 Oslo

 

I henvendelsen ber vi deg oppgi følgende:

 • Navn
 • Tjenestested
 • Tidspunkt for tjenestegjøringen
 • Hvilken internasjonal operasjon du tjenestegjorde i
 • Om du søker erstatning for fysiske eller psykiske skader
 • Om du har fått krav som følge av skader påført i tjenesten behandlet av andre offentlige myndigheter, slik som Klagenemnda for kompensasjon og billighetserstatning, SPK og NAV.

En av våre saksbehandlere vil ta kontakt med deg, og bistå deg videre i saken.

 

Når er man berettiget til FN-erstatning?

FN-erstatning kan ytes til den som er kommet til skade, fysisk eller psykisk i form av PTSD, under en FN-ledet misjon. Erstatning ytes også ved dødsfall.

 

Hva kan man få utbetalt?

Maksimal utbetaling er 77 000 USD.

FN-erstatningen fastsettes på bakgrunn av graden av medisinsk invaliditet. Den medisinske invaliditeten fastsettes av FN på bakgrunn av American Medical Association’s Guide to Evaluation and Permanent Impairment, 4. utgave. Dette er et annet system enn f.eks. NAV bruker. Det er dermed ikke sikkert FN vil fastsette samme invaliditetsgrad som man har fått fastsatt i Norge.

For krav om erstatning etter forsvarsloven § 55 har vi samordningsregler. Det betyr at man ikke kan få erstatning for samme skade to ganger. Dersom man har fått FN-erstatning før man innvilges erstatning etter § 55, vil erstatningen etter § 55 reduseres tilsvarende FN-erstatningen.

Det samme gjelder dersom man har fått erstatning etter forsvarsloven § 55 før man får innvilget FN-erstatning for den samme skaden. Dersom erstatningen etter § 55 overstiger FN-erstatningen, vil ikke innvilgelse av FN-erstatningen resultere i høyere utbetaling.

 

Fysiske skader

Det er et krav at man søker innen fire måneder etter at skaden er skjedd. Vi bistår med å fremsende krav som er eldre enn dette, for de som ønsker det.

 

Psykiske skader

FN har sett bort fra fristen på fire måneder ved psykiske skader. Den alminnelige regelen om at krav må fremsendes innen fire måneder gjelder dermed ikke ved skade i form av PTSD.

 

Dødsfall

Det er den avdødes rettslige arvinger som kan motta erstatning ved dødsfall.

 

FN-ledet misjon

Det er viktig å være oppmerksom på at FN-erstatning kun ytes til veteraner som har deltatt i en FN-ledet misjon. Veteraner som har deltatt i operasjoner med FN-mandat, men som ikke er FN-ledet, er ikke omfattet av ordningen.

 

Hvordan bistår Forsvarsdepartementet i søknadsprosessen?

Forsvarsdepartementet vil bistå med å innhente dokumenter, oversette dem og formidle sakene til FN. I tillegg vil vi veilede veteranen underveis i saken.

Før vi sender frem kravet til FN må selve skaden være dokumentert, samt hendelsen(e) som førte til skaden.

Dersom du er usikker på hvilken dokumentasjon vi trenger eller hvor du kan finne den, kan vi veilede deg etter at du har opprettet kontakt med oss. Vi kan også bistå med å innhente dokumentene. Dersom det må innhentes en spesialisterklæring i saken, bistår vi også med dette.

Utgifter som oppstår i forbindelse med innhenting av nødvendige dokumenter, vil bekostes av Forsvarsdepartementet. Utgifter til advokat dekkes ikke.

 

Krav om kopi av pass

FN krever at det fremsendes kopi av søkerens pass.

Krav om oppdatert legeerklæring

FN krever også at det fremlegges en oppdatert legeerklæring. Denne kan ikke være mer enn tre måneder gammel. I erklæringen må følgende punkter omtales:

 • Diagnose
 • Hvilken behandling som er gitt
 • Fastsettelse av funksjonstap (uførhet)
 • Graden av varig medisinsk invaliditet
 • I tillegg har vi i enkelte saker fått beskjed om at erklæringen må inneholde en redegjørelse av søkers funksjon i dagliglivet. Vi anbefaler derfor at det i erklæringen også redegjøres for dette.

Behandlingstid

FD mottar for tiden mange krav om FN-erstatning. Hvor lang tid det vil ta før saken er sendt frem til FN, vil variere fra sak til sak, alt etter hvor mye informasjon som foreligger fra før.

FN oppgir i sine retningslinjer, at de tar sikte på å behandle krav som fremmes innen 90 dager. Vi vet at det for veteraner fra andre land har tatt lang tid å få sin sak behandlet. Vi antar derfor at saksbehandlingstiden vil være betraktelig lengre.

 

Oversikt over FN-ledete misjoner (omfattes av ordningen)

1947

UN Special Committee on the Balkans (UNSCOB)

Hellas

 

1949–1953

1957–1994

UN Military Observer Group in India and Pakistan (UNMOGIP)

India

Pakistan

 

1956–2020

UN Truce Supervision Organization (UNTSO)

Egypt

Israel

Jordan

Libanon

Syria

 

1956–1967

UN Emergency Force (UNEF I)

Egypt

 

1958

UN Observation Group in Lebanon (UNOGIL)

Libanon

1960–1964

UN Operation in the Congo (ONUC)

Den demokratiske republikken Kongo

 

1963–1964

UN Yemen Observation Mission (UNYOM)

Jemen

Saudi-Arabia

 

1965

UN India-Pakistan Observation Mission (UNIPOM)

India

Pakistan

 

1978–1998

2006–2007

2008–2009

UN Interim Force in Lebanon (UNIFIL)

Libanon

 

1988–1991

UN Iran-Iraq Military Observer Group (UNIIMOG)

Irak

Iran

 

1989–1991

UN Angola Verification Mission (UNAVEM I)

Angola

 

1991–1994

UN Iraq–Kuwait Observation Mission (UNIKOM)

Irak

Kuwait

 

1991–1995

UN Angola Verification Mission (UNAVEM II)

Angola

 

1992

UN Observer Mission in El Salvador (ONUSAL)

El Salvador

 

1992–1995

UN Protection Force (UNPROFOR)

Serbia og Montenegro (tidl. Jugoslavia)

Bosnia-Hercegovina

Kroatia

Makedonia

 

1992–1993

UN Operation in Somalia (UNOSOM I)

Somalia

 

1993–1994

UN Operation in Somalia II (UNOSOM II og III)

Somalia

 

1995–1997 (avsluttet i juni 1997)

UN Angola Verification Mission (UNAVEM III)

Angola

 

 

1995

UN Confidence Restoration Operation (UNCRO)

Kroatia

 

1995–1999

UN Preventive Deployment Force (UNPREDEP)

Makedonia

 

1995–1996

UN Peace Forces (UNPF)

Bosnia-Hercegovina

Kroatia

Makedonia

 

1996–1997

UN Mission in Bosnia and Hercegovina (UNMIBH)

Bosnia-Hercegovina

 

1996–1998

UN Transitional Authority in Eastern Slavonia, Baranja and Western Sirmium (UNTAES)

Kroatia

 

1996–2002

UN Mission of Observers in Prevlaka (UNMOP)

Kroatia

 

1997 (avsluttet i mai 1997)

UN Verification Mission in Guatemala (MINUGUA)

Guatemala

 

 

1997–1998

UN Observer Mission in Angola (MONUA)

Angola

 

1998

UN Observer Mission in Sierra Leone (UNOMSIL)

Sierra Leone

 

1999–2014

UN Interim Administration in Kosovo (UNMIK)

Kosovo

 

1999–2000

UN Mission in Sierra Leone (UNAMSIL)

Sierra Leone

 

2000–2002

UN Transitional Administration in East Timor (UNTAET)

Øst-Timor

 

2000–2008

UN Mission in Ethiopia and Eritrea (UNMEE)

Eritrea

Etiopia

 

2001–2003

2009–2010

UN Organization Mission in the Democratic Republic of the Congo (MONUC)

Den demokratiske republikken Kongo

 

 

2002

UN Mission of Support in East Timor (UNMISET)

Øst-Timor

 

2004–2005

UN Advance Mission In Sudan (UNAMIS)

Sudan

 

2005–2011

UN Mission in the Sudan (UNMIS)

Sudan

 

2007–2014

UN Assistance Mission in Afghanistan (UNAMA)

Afghanistan

 

2007–2008

UN Mission in Nepal (UNMIN)

Nepal

 

2008

UN–AU Hybrid Operation in Darfur (UNAMID)

Sudan

 

2009–2010

UN Mission in the Central African Republic and Chad (MINURCAT)

Tsjad

Den sentralafrikanske republikk

 

2010–2013

UN Organization Stabilization Mission in the DR Congo (MONUSCO)

Den demokratiske republikken Kongo

 

2011

UN Interim Security Force for Abyei (UNISFA)

Sør-Sudan

 

2011–2020

UN Mission in the Republic of South Sudan (UNMISS)

Sør-Sudan

 

2012

UN Supervision Mission in Syria (UNSMIS)

Syria

 

2013–2020

UN Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali (MINUSMA)

Mali

 

2013–2014

OPCW-UN Joint Mission for Elimination of the Chemical Weapons Programme of the Syrian Arab Republic (OPCW-UN)

Syria

 

2014–2016

UN Peacekeeping Force in Cyprus (UNFICYP)

Kypros

 

2003-2018

UN Mission in Liberia (UNMIL)

Liberia