Historisk arkiv

Ny erstatningsordning for vernepliktige i førstegangstjeneste på høring

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Forsvarsdepartementet

7. juli 2021 sendte Forsvarsdepartementet et forslag til en ny bestemmelse i Forsvarsloven på høring. Den foreslåtte bestemmelsen vil utvide det erstatningsmessige vernet for vernepliktige som gjennomfører førstegangstjeneste.

Den foreslåtte bestemmelsen gir erstatning for skader som påføres under aktivitet organisert av eller tilrettelagt for Forsvaret. Forsvarsdepartementet ber i høringen om høringsinstansenes innspill til hvor grensen for hvilke aktiviteter som skal være omfattet bør gå, og om andre former for aktivitet bør omfattes.

Den foreslåtte ordningen er subsidiær til yrkesskadeforsikringslovens ordninger. Det betyr at ordningen først kommer til anvendelse dersom den vernepliktige ikke får erstatning etter yrkesskadeforsikringsloven.

-Når de vernepliktige er inne til førstegangstjeneste gjennomfører de en lovpålagt tjeneste, og de står til Forsvarets disposisjon hele døgnet. Det er derfor viktig at denne gruppen har gode erstatningsordninger, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

Høsten 2020 startet Forsvarsdepartementet prosessen med å utrede om erstatningsdekningen for vernepliktige inne til førstegangstjeneste er god nok. Arbeidet ble igangsatt etter møter forsvarsministeren hadde med Tillitsvalgtordningen for Forsvaret.

I dag kan vernepliktige oppleve å ikke få dekket hele sitt fulle tap selv om de skader seg under aktiviteter i regi av Forsvaret. De dekkes allerede av flere erstatningsordninger, men det er kun yrkesskadeforsikringsloven som sikrer erstatning for hele tapet man påføres om man skader seg i tjenesten. For å få erstatning etter yrkesskadeforsikringsloven må man oppfylle en rekke vilkår, og dersom man faller utenfor lovens dekningsområde, risikerer man å måtte bære store deler av tapet selv.

-Vi ønsker ikke at de førstegangstjenestegjørende selv skal måtte bære risikoen for eller kostnadene ved skader de påføres under aktivitet i regi av Forsvaret, og derfor sender vi dette forslaget om ny erstatningsordning på høring nå, sier forsvarsministeren.

Høringsfristen er 24. september 2021.