Høring – forslag til ny bestemmelse i forsvarsloven om erstatning for vernepliktige i førstegangstjeneste

Forsvarsdepartementet sender med dette på høring et forslag om en ny bestemmelse i lov om verneplikt og tjeneste i Forsvaret m.m. (forsvarsloven). Den foreslåtte bestemmelse gir vernepliktige inne til førstegangstjeneste rett på erstatning når de påføres skader under aktiviteter som arrangeres av eller tilrettelegges for Forsvaret.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 24.09.2021

Vår ref.: 20/1300

I høringsnotatet foreslår departementet en bestemmelse som gir rett på erstatning som om skaden var omfattet av yrkesskadeforsikringsloven. Ordningen er ment å være subsidiær, og får kun anvendelse dersom det ikke ytes erstatning etter yrkesskadeforsikringsloven. Erstatningen er foreslått utmålt etter yrkesskadeforsikringslovens utmålingsregler.

Forsvarsdepartementet ber om høringsinstansenes innspill til hvor grensen for hvilke aktiviteter som skal være omfattet bør gå, og om andre former for aktivitet bør omfattes.

Frist for å sende inn høringssvar er 24.09.2021.

Høringer er åpne, og alle kan sende inn innspill. Vi ber om at høringssvar sendes inn digitalt ved å bruke skjemaet for høringssvar på regjeringen.no.

Kontaktperson i saken er førstekonsulent Maja Emilie Tungehaug, og nås på e-post maja-emilie.tungehaug@fd.dep.no eller telefon 23 09 61 57.

 

Med hilsen

Kjersti C. Klæboe (e.f.)

ekspedisjonssjef

 

Severin Vikanes

avdelingsdirektør

Fellesforbundet

Landsorganisasjonen i Norge

Personellforbundet

NITO

Norges lotteforbund

Legeforeningen

Juristforbundet

Norsk militærjuridisk forening

Politiets fellesforbund

Virke

Unio

Arbeidsgiverforeningen Spekter

Næringslivets Hovedorganisasjon

Forsvarsbygg

Etterretningstjenesten

Forsvarsmateriell

Statens pensjonskasse

Nasjonal sikkerhetsmyndighet

Sivilombudsmannen - Stortingets ombudsmann for forvaltningen

Regjeringsadvokaten

Institutt for forsvarsstudier

Befalets fellesorganisasjon

Norske reserveoffiserers forbund

Den norske advokatforening

Forsvarsstaben

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Arbeids- og velferdsdirektoratet

Politidirektoratet

Regjeringsadvokaten

Generaladvokaten

Akademikerne

Ombudsmannen for Forsvaret

Yrkesorganisasjonenes sentralforbund

Forsvarets forskningsinstitutt

Tillitsvalgtordningen i Forsvaret

Forsvarets seniorforbund

Folk og Forsvar

Norges forsvarsforening

Landsrådet for heimevernet

Militært kvinnelig nettverk

Språkrådet

Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo

Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen

Det juridiske fakultet, Universitetet i Tromsø

Politihøgskolen

Norges offisers- og spesialistforbund

Kulturdepartementet

Kunnskapsdepartementet

Landbruks- og matdepartementet

Krigsskoleutdannede offiserers landsforening

Norsk tjenestemannslag

Utenriksdepartementet

Samferdselsdepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet

Arbeids- og sosialdepartementet

Barne- og familiedepartementet

Finansdepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet

Klima- og miljødepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet

Olje- og energidepartementet