Historisk arkiv

Prosess for å omdanne AIM Norway SF til aksjeselskap

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Forsvarsdepartementet

Forsvarsdepartementet har igangsatt en prosess for å omdanne statsforetaket AIM Norway SF til et aksjeselskap. - Dette er et strategisk eiergrep, som skal bidra til at både selskapet og eier har de nødvendige rammebetingelser for å videreutvikle selskapet, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.

AIM Norway SF (Aerospace Industrial Maintenance Norway SF – tidligere Luftforsvarets hovedverksted Kjeller (LHK)) ble stiftet i 2011 som statsforetak, og er eid av staten ved Forsvarsdepartementet.

AIM Norway SF fikk i 2011 videreført de vedlikeholdsoppdrag som LHK utførte for Forsvaret. Disse utgjør i dag hoveddelen av foretakets oppdragsportefølje. AIM Norway SF har siden omdannelsen jobbet aktivt med å være en konkurransedyktig leverandør og vinne nye kontrakter i forsvarsmarkedet. Selskapet vant i 2013 sin første F-35-kontrakt. I 2014 kunngjorde det amerikanske forsvarsdepartementet at Norge ved AIM Norway SF, vil få mulighet til å etablere en kapasitet til å vedlikeholde F135-motorer til de nye kampflyene.

For at AIM Norway SF skal fortsette å være en konkurransedyktig leverandør i fremtiden, ser Forsvarsdepartementet det som viktig å ytterligere tilrettelegge for forretningsmessig drift. Et viktig bidrag i denne sammenheng er at staten som eier får bedre rammebetingelser for utøvelsen av sitt eieransvar. En omdanning til et aksjeselskap vil sikre Forsvarsdepartementet nødvendig fleksibilitet til å tilpasse eierstrukturen til hva som er det beste for selskapet på lang sikt.

- Dette er i tråd med regjeringens mål om at privat eierskap bør være hovedregelen i norsk næringsliv, og at statlig eierskap bør begrunnes særskilt. Et bredere eierskap kan tilføre betydelig og relevant kompetanse nødvendig for å videreutvikle selskapet samt bidra til synergieffekter med annen relevant forsvarsindustri. Før eventuelle endringer i eierskapet, skal det gjøres grundige vurderinger av de sikkerhetsmessige aspektene, sier forsvarsministeren.

Forsvarsdepartementet tar sikte på at omdanningen vil skje gjennom en egen lov. Omdanningen til aksjeselskap vil i seg selv ikke medføre noen endringer i de ansattes rettigheter.