Historisk arkiv

Støtte og samarbeid: En beskrivelse av totalforsvaret i dag

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Forsvarsdepartementet

Publikasjonen "Støtte og samarbeid" beskriver gjeldende ordninger og mekanismer i Totalforsvaret.

Forord av forsvarsministeren og justisministeren:

Den internasjonale sikkerhetssituasjonen har blitt mer krevende, og stiller økte krav til et godt sivilt-militært samarbeid for å ivareta samfunnssikkerhet og statssikkerhet. Trussel- og risikobildet i dag er et annet enn for få år siden. Økt migrasjonsstrøm til Europa, flere alvorlige terroraksjoner, hyppigere tilfeller av ekstremvær og flom, digitale angrep og en krevende sikkerhetspolitisk utvikling, er eksempler som preger bildet. Ett av regjeringens virkemidler for å møte mange av disse utfordringene er å videreutvikle det sivil-militære samarbeidet innenfor rammen av totalforsvarskonseptet.

Det er en klar arbeidsdeling med solide politiske og konstitusjonelle røtter for hva som er sivilt og militært ansvar. Regjeringen har det øverste ansvaret for å ivareta samfunnssikkerheten og statssikkerheten. Sivile myndigheter og aktører har ansvaret for å ivareta samfunnssikkerhet. Forsvaret har som primæroppgave å hevde Norges suverenitet og norske suverene rettigheter samt forsvare landet mot ytre angrep, det vil si ivareta statssikkerhet. Sivil og militær beredskap og krisehåndtering er imidlertid gjensidig avhengig av hverandre, og et løpende samarbeid er derfor nødvendig. Sivilt-militært samarbeid er også viktig for å utnytte samfunnets samlede ressurser best mulig og dermed bidra til god samfunnsøkonomi.

Forsvarsdepartementet og Justis- og bered­skaps­departementet har således sentrale roller i totalforsvaret. Regjeringen legger stor vekt på samvirke, koordinering og samtrening mellom alle aktører på beredskaps­området for å gjøre samfunnet best mulig forberedt på å møte alvorlige hendelser og kriser.

For å være i stand til å samarbeide på best mulig måte er det avgjørende at relevante aktører i både sivil og militær sektor har god kunnskap om gjeldende ordninger og mekanismer for sivilt-militært samarbeid innen totalforsvaret. Hensikten med dette oppslagsverket er å bidra til å forankre gjeldende totalforsvarskonsept i sivil og militær sektor. Samtidig vil beskrivelsen av gjeldende ordninger og mekanismer utgjøre en viktig del av grunnlaget for å videreutvikle totalforsvaret. Målgruppen er primært personer engasjert i beredskapsarbeid, men publikasjonen skal kunne leses av alle interesserte. Vi tar sikte på å oppdatere oppslagsverket med jevne mellomrom. Denne utgaven erstatter utgaven som ble utgitt i 2015.

Oslo, 8. mai 2018

 

Frank Bakke-Jensen
forsvarsminister

Tor Mikkel Wara
justis-, beredskaps-
og innvandringsminister

 

Støtte og samarbeid
Publikasjonen er utgitt i samarbeid mellom Forsvarsdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet. Foto: -