Historisk arkiv

Taler og innlegg av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

Pandemien rammer forsvarsindustrien

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Forsvarsdepartementet

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen hadde dette innlegget på trykk i flere lokalaviser i juli 2020.

Norsk forsvarsindustri er en svært viktig del av våre samlede ressurser for å bygge beredskap, sikkerhet og forsvarsevne i landet. Pandemien har også rammet denne delen av norsk næringsliv.

Forsvarsindustrien er en del av vår forsvars- og sikkerhetspolitikk. En innovativ og kompetent norsk forsvarsindustri som er tilpasningsorientert og konkurransedyktig i et internasjonalt marked, er en strategisk ressurs for landet. Dermed bidrar den direkte og indirekte til Norge og NATOs sikkerhet. Forsvarsindustrien ivaretar våre behov for beredskap, forsyningssikkerhet, og kompetanse innenfor vitale teknologiske kompetanseområder som vi hevder oss verdensklasse på.

Norsk forsvarsindustri har markert seg i betydelig grad de senere år. Vi får stadig eksempler på at norsk forsvarsindustri er konkurransedyktig i et internasjonalt, proteksjonistisk marked. I juni 2020 inngikk Kongsberg Defence & Aerospace to nye kontrakter for leveranser til F-35. Selskapet Kitron inngikk også nylig en avtale med Northrop Grumman om leveranser til F-35-programmet. Norsk deltakelse i det internasjonale kampflyprogrammet har alene gitt norsk industri kontrakter på rundt 7,5 milliarder kroner.

Tyskland og Norge har gått sammen om å etablere et bredt anlagt forsvarssamarbeid om bl.a. ubåter. Dette omfatter også det forsvarsindustrielle området. Norsk og tysk industri har funnet sammen og etablert forpliktende samarbeid om utvikling og leveranse av kampsystemer til fremtidige ubåter. Dette vil kunne gi norsk industri muligheter i et marked ut over den norsk-tyske anskaffelsen.

Pandemien har konsekvenser for våre store og små forsvarsindustribedrifter. Regjeringen har derfor iverksatt en rekke tiltak. Regjeringen framskynder flere prosjekter, herunder oppdateringer av Skjold-klassen korvetter og oppgradering av CV90 kampvogner til Hæren. Videre øker vi bevilgningene til forskning og utvikling. Det bevilges 50 mill. kroner knyttet til forsert innkjøp av materiell og tjenester fra små og mellomstore norske bedrifter. I tillegg kommer de generelle tiltakene rettet mot norsk næringsliv som også treffer forsvarsindustrien.

Det har vært nødvendig å støtte industrien i en vanskelig tid. Forsvarsindustrien gir viktige, lokale arbeidsplasser mange steder i landet, men den ivaretar også våre nasjonale sikkerhetsinteresser. Det er derfor viktig for både regjeringen og Stortinget å legge til rette for at vi opprettholder og videreutvikler vår forsvarsindustrielle kapasitet.  Vi har et godt samarbeid mellom forsvarssektoren og forsvarsindustrien, og vi skal ta vare på dette. Vi konsentrerer vår innsats om noen prioriterte teknologiområder, der vi også bruker våre ressurser på forskning og utvikling. Vi legger vekt på å følge tydelige prinsipper for våre materiellanskaffelser.

Flernasjonalt samarbeid er høyt prioritert, og bidrar til å realisere komplekse, høyteknologiske forsvarskapasiteter sammen med nære allierte. Vi vil fortsatt bidra vi til at norsk industri kan eksportere og få markedsadgang i andre land, da dette er en forutsetning for vår egen industris eksistens, samtidig som vi forventer at forsvarsindustrien selv gjøre det de kan for å opprettholde og utvikle sin konkurransekraft.