Historisk arkiv

Forvaltning av alternative investeringsfond

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Lov om forvaltning av alternative investeringsfond ble fastsatt 20. juni 2014. Loven trer i kraft 1. juli i år. Finansdepartementet har i dag fastsatt utfyllende forskrift til loven, som vil tre i kraft til samme tid. Forskriften inneholder også overgangsregler.

Loven og forskriften gjennomfører antatt fremtidige EØS-forpliktelser som tilsvarer Europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/61/EU, omtalt som AIFM-direktivet («Alternative Investment Fund Managers Directive»). Forskriften inneholder også regler til gjennomføring av EUs utfyllende regelverk til AIFM-direktivet, med unntak av EU-kommisjonens forordning 17. desember 2013 om kategorisering av forvaltere for henholdsvis åpne og lukkede alternative investeringsfond. Denne forordningen er foreløpig ikke publisert i Official Journal i EU, og departementet tar sikte på å endre forskriften når forordningen er publisert. Forskriften bygger på Finanstilsynets høringsnotat sendt på høring av Finansdepartementet 18. februar 2014, med høringsfrist 18. mai 2014.

Etter overgangsreglene må forvaltere som per 1. juli 2014 driver virksomhet som reguleres av den nye loven om alternative investeringsfond, søke Finanstilsynet om konsesjon innen utløpet av 2014. Bransjen gis ut året til å innrette seg etter lovens krav for å kunne søke om konsesjon, herunder innrette seg etter nye krav til depotmottaker og markedsføring av alternative investeringsfond som ikke er nasjonale fond til ikke-profesjonelle investorer. Forvaltere som på grunn av sin størrelse kun er registreringspliktige, må sende opplysninger for registrering til Finanstilsynet innen samme dato.

Forbudet mot markedsføring av spesialfond til ikke-profesjonelle kunder oppheves ved lovens ikrafttredelse. Samtidig innføres krav om egen tillatelse til slik markedsføring.

Forskriften inneholder også overgangsregler i tråd med AIFM-direktivet art. 61 nr. 2 flg. for blant annet lukkede fond som ikke foretar ytterligere investeringer etter lovens ikrafttredelse.

AIFM-direktivet er foreløpig ikke tatt inn i EØS-avtalen. Årsaken er at direktivet legger overnasjonal kompetanse til den europeiske tilsynsmyndigheten på verdipapirområdet (ESMA). Problemstillingene knyttet til overnasjonal kompetanse må løses i forbindelse med arbeidet med å innlemme forordningene som etablerer tilsynsbyråene i EØS-avtalen. Loven og forskriften inneholder derfor regler som gjennomfører antatt fremtidige EØS-forpliktelser som tilsvarer AIFM-direktivet, men uten regler om ESMAs kompetanse.

Les mer: