Forsiden

Historisk arkiv

Endringer i forvalterregistrering av verdipapirfondsandeler

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet har i dag fastsatt endringer i forskrift til verdipapirfondloven om forvalterregistrering av andeler i verdipapirfond. Forskriftsendringen styrker fondsnæringen, uten samtidig å svekke kampen mot skatteunndragelser og hvitvasking.

Forvaltningsselskap for verdipapirfond skal føre et register over hvem som eier andeler i fondene som selskapet forvalter. Etter gjeldende regler kan en forvalter føres inn i andelsregisteret i stedet for eieren av verdipapirfondsandelen, men forvalteren skal løpende registrere hvem som er den reelle eieren av fondsandelene. Bakgrunnen for forskriftsendringen er at forvalterens plikt til løpende å registrere reell eier, skaper utfordringer både for utenlandske forvaltere og for den eksportrettede delen av den norske bransjen som ønsker å tilby sine fond gjennom europeiske fondsplattformer.

Finansdepartementet har derfor i dag fastsatt endringer i forskrift til verdipapirfondloven, slik at forvalteren – i stedet for å føre løpende oversikt over hvem som er reell eier – skal sikre seg ved avtale at underforvalterne oppfyller plikten til å registrere reell eier og utleverer opplysningene til forvaltningsselskapet på forespørsel.

I sin vurdering har Finansdepartementet lagt vekt på at forskriftsendringene ikke innebærer noen endringer i forvalterens øvrige plikter, herunder plikten til å gi opplysninger om reelle eiere til ligningsmyndighetene. Forskriftsendringene vil etter departementets vurdering ikke øke risikoen for skatteunndragelser eller hvitvasking. Fondsplattformene inneholder fortegnelse over alle distributørene og enhver transaksjon som er utført, og distributørene er underlagt hvitvaskingsregelverket i sine hjemland.

I tillegg til endringene om forvalterregistrering, er henvisningene i verdipapirfondforskriften til samleforskrift om tredjeparters opplysningsplikt med hjemmel i ligningsloven oppdatert.

Endringene trer i kraft 1. januar 2016.

Se forskriftsendringene her

Endringene bygger på forslag fra Finanstilsynet i høringsnotat 8. april 2014, som departementet sendte på høring 28. mai 2014.