Høring - forslag til endringer i verdipapirfondloven og verdipapirfondforskriften (maksimal eksponering mot én utsteder og forvalterregistrering)

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.09.2014

Vår ref.: 13/3762

Høring - forslag til endringer i verdipapirfondloven og verdipapirfondforskriften (maksimal eksponering mot én utsteder og forvalterregistrering)

Finansdepartementet sender med dette på høring utkast til endringer i verdipapirfondloven og verdipapirfondforskriften, jf. vedlagte høringsnotat utarbeidet av Finanstilsynet.

I høringsnotatet har Finanstilsynet foreslått en endring i verdipapirfondloven § 6-7 om maksimal eksponering som et verdipapirfond kan ha mot én utsteder.

Videre har Finanstilsynet foreslått endringer i verdipapirfondforskriften § 13-3 og § 13-4 om forvalterregistrering.

Departementet ber om høringsinstansenes merknader innen 1. september 2014. Vi ber om at høringsuttalelsene sendes elektronisk til postmottak@fin.dep.no.

Vi ber dessuten høringsinstansene vurdere om høringsdokumentene også bør forelegges underliggende etater eller tilknyttede virksomheter.

Med hilsen

Geir Åvitsland e.f.
ekspedisjonssjef

Alexander Behringer
avdelingsdirektør

Høringsinstanser:

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
Justis- og beredskapsdepartementet
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Banklovkommisjonen
Datatilsynet
Den Norske Advokatforening
Den Norske Aktuarforening
Den norske Revisorforening
Finans Norge
Finansforbundet
Finansieringsselskapenes forening
Finanstilsynet
Folketrygdfondet
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Handelshøyskolen BI
Hovedorganisasjonen Virke
Konkurransetilsynet
Landsorganisasjonen i Norge
Nasdaq OMX Oslo ASA
Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening
Norges Bank
Norges Handelshøyskole
Norges Interne Revisorers Forening (NIRF)
Norges Juristforbund
Norsk Kapitalforvalterforening
Norsk Venturekapitalforening
Norske Finansanalytikeres Forening
NOS Clearing ASA
Næringslivets Hovedorganisasjon
Oslo Børs
Oslo Clearing ASA
Pensjonskasseforeningen
Skattedirektoratet
Sparebankforeningen i Norge
Statens Pensjonskasse
Statistisk sentralbyrå
Unio
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Tromsø
Verdipapirfondenes forening
Verdipapirforetakenes Forbund
Verdipapirsentralen

Til toppen