Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om endring i forskrift 21. desember 2011 nr. 1467 til verdipapirfondloven

Fastsatt av Finansdepartementet 3. september 2015 med hjemmel i lov 25. november 2011 nr. 44 om verdipapirfond § 1-5 og § 4-10.

I

I forskrift 21. desember 2011 nr. 1467 til verdipapirfondloven gjøres følgende endringer:

§ 2-16 første ledd nr. 9 skal lyde:

            9. for utførte transaksjoner, navn på motpart og hvilken handelsplass som er benyttet.

§ 2-32 første ledd nr. 2 skal lyde:

            2. vederlaget er egnet til å forbedre kvaliteten på virksomheten og ikke vil svekke foretakets overholdelse av plikten til å ivareta verdipapirfondets interesser på beste måte.

§ 13-3 skal lyde:

§ 13-3. Forvalterens plikt til å registrere opplysninger om andelseieren mv.

            (1) Forvalteren skal føre fortegnelse over de andelseierne vedkommende er forvalter for. Forvalteren skal registrere opplysninger som fremgår av samleforskrift 17. september 2013 nr. 1092 om tredjeparters opplysningsplikt § 5-9-22, § 5-9-23, § 5-9-24 og § 5-9-25. Forvalteren skal også registrere opplysninger som nevnt i lov 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering mv. § 8 og tilhørende forskrift.

(2) Forvalteren skal ta rede på om oppdragsgiveren er den reelle eieren av andelen(e). Dersom også oppdragsgiveren er forvalter, plikter forvalteren til enhver tid å ha rettslig og praktisk tilgang til opplysninger om hvem den reelle eieren er, og sikre at opplysninger om den reelle eieren som fremgår av første ledd, blir registrert. Hvis forvalteren ikke har slik tilgang til opplysninger om hvem den reelle eieren er, kan ikke forvalteren påta seg forvalteroppdraget.

            (3) Forvalteren skal sikre at alle opplysninger om forvaltningsoppdrag og oppdragsgivere, herunder oversikt over endringer i oppdragsgivernes porteføljer av forvalterregistrerte andeler, lagres i 10 år.

§ 13-4 annet ledd skal lyde:

            (2) Forvalteren skal for de andelseierne han er forvalter for uoppfordret gi oppgaver etter samleforskrift 17. september 2013 nr. 1092 om tredjeparters opplysningsplikt § 5-9-22, § 5-9-23, § 5-9-24 og § 5-9-25 til forvaltningsselskapet. Forvaltningsselskapet skal gi oppgavene videre til Skattedirektoratet.

§ 13-6 annet ledd skal lyde:

            (2) Finanstilsynet kan trekke tilbake tillatelsen til å stå oppført som forvalter i andelseierregister dersom forvalteren ikke oppfyller de krav eller overholder de plikter som følger av eller er pålagt med hjemmel i § 13-1 til § 13-5.

 

II

 Forskriften trer i kraft 1. januar 2016.

Til toppen