Historisk arkiv

Land-for-land-rapportering

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet sendte 2. desember 2015 et forslag til nye regler i ligningsloven med krav om land-for-land-rapportering for skatteformål på høring. Dette høringsforslaget er ikke en del av de kravene om land-for-land-rapportering som har vært en del av regnskapsloven og verdipapirhandelloven siden 2014.

I høringen fra 2. desember foreslår departementet at konsern med enheter i utlandet og en samlet inntekt på 6,5 milliarder kroner eller mer skal avgi land-for-land-rapporter for skatteformål til norske skattemyndigheter. Forslaget følger opp OECD og G20s anbefalte tiltak nr. 13 i det såkalte «BEPS-prosjektet».

Land-for-land-rapporter for skatteformål skal inneholde informasjon om rapporteringspliktiges enheter i konsern, herunder bl.a. opplysninger om hvor de ulike enhetene befinner seg og hvilken virksomhet de driver. Videre skal det gis opplysninger om konsernets inntekter, skattebetalinger og antall ansatte fordelt på hvert enkelt land hvor konsernet er tilstede. Det er etter høringsforslaget lagt opp til at land-for-land-rapportene skal utveksles automatisk med andre land. Land-for-land-rapporten for skatteformål vil gi skattemyndighetene et bedre informasjonsgrunnlag for å foreta risikovurderinger som vil gi grunnlag for å føre en mer effektiv kontroll med rapporteringspliktige. Slik blir vi bedre i stand til å beskytte skattegrunnlaget mot overskuddsflytting til andre land. 

Krav til land-for-land-rapportering for skatteformål er forskjellig fra krav om land-for-land-rapportering etter regnskapsloven og verdipapirhandelloven. Slik land-for-land-rapportering trådte i kraft i Norge 1. januar 2014, og gjelder for store regnskapspliktige foretak samt utstedere av noterte finansielle instrumenter som driver virksomhet innen utvinningsindustrien og/eller skogsdrift innen ikke-beplantet skog. Disse må hvert år utarbeide og offentliggjøre en rapport om sin virksomhet fordelt på hvert enkelt land, og i noen tilfeller for hvert enkelt prosjekt, hvor de driver rapporteringspliktig virksomhet.

Hovedformålet med slik land-for-land-rapportering er å bidra til økt åpenhet om virksomheten til foretak som driver med uttak av ikke-fornybare naturressurser, for å ansvarliggjøre myndighetene som forvalter inntektene fra landets naturressurser. Land-for-land-rapporteringen etter regnskapsloven og verdipapirhandelloven  skal også bidra til å synliggjøre uønsket skattetilpasning. Stortinget har bedt Regjeringen evaluere hvorvidt dagens regelverk bidrar til å synliggjøre uønsket skattetilpasning. Finansdepartementet har gitt uttrykk for at evalueringen bør basere seg på rapporter fra minst to regnskapsår, slik at en evaeluering bør kunne ferdigstilles våren 2017.

Rapporteringen etter regnskapsloven og verdipapirhandelloven er offentlig tilgjengelig. Land-for-land-rapportering med skatteformål vil bare være tilgjengelig for skattemyndighetene.

Les høringen her