Høring - land-for-land-rapportering for skatteformål

Finansdepartementet sender med dette på høring et forslag om land-for-land-rapportering for skatteformål.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 25.01.2016

Vår ref.: 15/1829 SL TSS/KR

Finansdepartementet sender med dette på høring et forslag om land-for-land-rapportering for skatteformål.

I høringsnotatet foreslås at norsk morselskap i konsern med foretak i utlandet og konsolidert inntekt over 6,5 mrd. NOK skal levere en land-for-land-rapport til skattemyndighetene. På visse vilkår kan også et norsk datterselskap eller fast driftssted av tilsvarende utenlandsk konsern få rapporteringsplikt. Rapporten skal bl.a. inneholde informasjon om hvor foretakene i konsernet er hjemmehørende og hvilken aktivitet de driver, nøkkeltall som inntekter, skatt, fysiske eiendeler og antall ansatte fordelt på land som konsernet er tilstede i.

Forslaget er en oppfølging av tiltak 13 i BEPS[1]-prosjektet om internprisingsdokumentasjon. Forslaget er forskjellig fra, og kommer i tillegg til, den land-for-land-rapporteringsplikten som foretak med virksomhet innen utvinnings -og skogdriftsindustrien har etter regnskapsloven og verdipapirhandelloven.

Vi vil understreke at den enkelte høringsinstans må vurdere om saken bør sendes til underliggende etater eller virksomheter, tilknyttede virksomheter, medlemsorganisasjoner eller lignende.

Høringsfristen er 25. januar 2016. For å avgi høringsuttalelse, bruk den digitale løsningen for høringsuttalelser som ligger på denne siden ved å klikke på ”Send inn høringssvar”. Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og vil bli publisert på våre nettsider.

Med hilsen

Stig Sollund  e.f.
ekspedisjonssjef

                                                                            Trude Steinnes Sønvisen
                                                                            lovrådgiver

 [1] OCED/G20, Base Erosion and Profit Shifting Project.

Arbeids- og sosialdepartementet

Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet

Forsvarsdepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet

Klima- og miljødepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kulturdepartementet

Kunnskapsdepartementet

Landbruks- og matdepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet

Olje- og energidepartementet

Samferdselsdepartementet

Utenriksdepartementet

Akademikerne

Arbeidsgiverforeningen Spekter

Bedriftsforbundet

Datatilsynet

Den Norske Advokatforening

Den norske Revisorforening

Direktoratet for økonomistyring

Domstolsadministrasjonen

Finans Norge (FNO)

Finanstilsynet

Folketrygdfondet

Hovedorganisasjonen Virke

KS

Landsorganisasjonen i Norge

NITO - Norges ingeniør- og teknologorganisasjon

Norges Bank

Norges Bondelag

Norges Fiskarlag

Norges kemner- og kommuneøkonomers forbund

Norges Rederiforbund

Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Norsk Øko-Forum (NØF)

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

Regnskap Norge

Skattebetalerforeningen

Skattedirektoratet

Statistisk sentralbyrå

Storbedriftenes skatteforum

Statoil ASA v/Anne-Ma Tostrup Smith, juridisk kontor

Toll- og avgiftsdirektoratet

Unio, hovedorg. for universitets- og høyskoleutdannede

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund YS

ØKOKRIM

Økonomiforbundet