Historisk arkiv

Endring i overgangsregelen for aksjesparekonto

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Regjeringen vil foreslå å endre overgangsregelen til ordningen med aksjesparekonto. Endringen er at negative inngangsverdier på aksjer som overføres til aksjesparekonto etter overgangsregelen, skal skattlegges i forbindelse med overføringen.

Regjeringen vil legge frem forslaget i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett 15. mai 2018. Under forutsetning av at endringen vedtas i Stortinget, vil den få virkning fra i dag 26. april 2018.

Bakgrunnen for forslaget er at enkelte aksjonærer kan ha negativ inngangsverdi på aksjer. Dette antas å gjelde et begrenset antall aksjonærer.  Når aksjer med negativ inngangsverdi realiseres, settes gevinsten til salgssummen tillagt den negative inngangsverdien.

Etter overgangsregelen kan personlige aksjonærer overføre aksjer, egenkapitalbevis og aksjefondsandeler til aksjesparekonto med kontinuitet. Det vil si at overføringen ikke beskattes. Ved overføringen settes innskuddet på kontoen til skattyters inngangsverdi på aksjene og andelene. Har aksjonæren negativ inngangsverdi på aksjen, blir innskuddet negativt.

Etter dagens overgangsregel, kan aksjer med negativ inngangsverdi overføres til aksjesparekonto og realiseres uten beskatning. Salgssummen skattlegges når den tas ut av kontoen. Reglene gjør det dermed mulig å realisere aksjer med negativ inngangsverdi uten at den negative inngangsverdien skattlegges i forbindelse med realisasjonen, eller når midlene tas ut av kontoen. Regjeringen anser det som uheldig at overgangsreglene åpner for slike tilpasninger.

Les mer om aksjesparekonto