Høring - forskriftsbestemmelser om aksjesparekonto

Finansdepartementet sender med dette på høring forslag til forskriftsbestemmelser til reglene om aksjesparekonto i skatteloven § 10-21.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 12.05.2017

Vår ref.: 16/3651 SL FRK/KR

Finansdepartementet sender med dette på høring forslag til forskriftsbestemmelser til reglene om aksjesparekonto i skatteloven § 10-21.

Forslaget innebærer at aksjesparekonto skal kunne tilbys av bank, verdipapirforetak og forvaltningsselskap for verdipapirfond. Videre foreslås det regler om tilbyders informasjonsplikt til kontohaver, krav til avtalen om aksjesparekonto og tilbyders kontoføring. Det foreslås også regler om overføring av aksjesparekonto til annen tilbyder og oppsigelse av konto.

I tillegg reises det i høringsnotatet spørsmål om overgangsreglene til skatteloven § 10-21 bør endres slik at overgangsperioden forlenges. Det reises også spørsmål om det bør gjøres endringer i skatteloven § 10-21 slik at kontohavere kan flytte verdipapirer mellom kontoer hos ulike tilbydere uten beskatning.

Vi vil understreke at den enkelte høringsinstans må vurdere om saken bør sendes til underliggende etater eller virksomheter, tilknyttede virksomheter, medlemsorganisasjoner e.l.

Høringsfristen er 12. mai 2017. For å avgi høringsuttalelse, bruk den digitale løsningen for høringsuttalelser som ligger på denne siden ved å klikke på «Send inn høringssvar». Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og vil bli publisert på våre nettsider.

Med hilsen

Jon Tingvold  e.f.
avdelingsdirektør

                                                                                Frode Kristiansen
                                                                                lovrådgiver

Arbeids- og sosialdepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet

Akademikerne

AksjeNorge

Aksjonærforeningen i Norge

Arbeidsgiverforeningen Spekter

Bedriftsforbundet

Datatilsynet

Den Norske Advokatforening

Den norske Revisorforening

Finans Norge (FNO)

Finanstilsynet

Hovedorganisasjonen Virke

KS

Landsorganisasjonen i Norge

Norges Bank

Norges Rederiforbund

Norsk Kapitalforvalterforening (NKFF)

Norsk Øko-Forum (NØF)

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

Oslo Børs ASA

Regelrådet

Regnskap Norge

Skattebetalerforeningen

Skattedirektoratet

Statistisk sentralbyrå

Storbedriftenes skatteforum Statoil ASA v/Anne-Ma Tostrup Smith, juridisk kontor

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund YS

Verdipapirforetakenes Forbund

Verdipapirfondenes forening

Verdipapirsentralen (VPS) ASA

ØKOKRIM

Økonomiforbundet