Historisk arkiv

Innspill til EUs klassifiseringssystem for bærekraftig økonomisk aktivitet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet har i dag avgitt høringssvar til Europakommisjonens utkast til kriterier for betydelig bidrag til mål om klimatilpasning og begrensning av klimaendringer.

Europakommisjonen publiserte 20. november utkast til en forordning med kriterier for hvilke økonomiske aktiviteter som kan anses å gi betydelige bidrag til oppnåelse av to av EUs miljømål om henholdsvis klimatilpasning og begrensning av klimaendringer. Høringsfristen er 18. desember.

Finansdepartementet har avgitt høringssvar der departementet gir støtte til målet med Kommisjonens arbeid. Departementet peker likevel på at det er behov for å endre kriteriene for enkelte sektorer og aktiviteter slik at de blir i samsvar med de overordnede prinsippene for klassifiseringssystemet.

I høringssvaret understreker departementet viktigheten av at Kommisjonen revurderer de foreslåtte kriteriene for vannkraft for å sikre at vannkraftproduksjon behandles på lik linje med annen fornybar energi, og at kriteriene er enkle å bruke i praksis.

Departementet har også gitt innspill til de foreslåtte kriteriene for bl.a. hydrogen, karbonfangst- og lagring, maritim transport og skogbruk.

Høringssvaret er utarbeidet i samråd med Nærings- og fiskeridepartementet, Olje- og energidepartementet, Klima- og miljødepartementet og Landbruks- og matdepartementet.

Bakgrunn

I EU ble det i juni 2020 vedtatt en forordning om et rammeverk for et klassifiseringssystem (taksonomi) for bærekraftig økonomisk aktivitet. Forordningen antas å være EØS-relevant, men er foreløpig ikke tatt inn i EØS-avtalen. Finansdepartementet sendte 30. oktober på høring et forslag fra Finanstilsynet om å gjennomføre forordningen i norsk rett i en ny lov om opplysninger om bærekraft. Høringsfristen er 8. januar 2021.

Kravene i forordningen retter seg mot finansmarkedsaktører som tilbyr finansielle produkter, og mot selskaper som er underlagt krav til å rapportere ikke-finansiell informasjon etter regnskapsdirektivet. Taksonomien vil bl.a. danne grunnlaget for europeiske standarder og merkeordninger for finansielle instrumenter og produkter.

For at en økonomisk aktivitet skal kunne regnes som bærekraftig etter forordningen, må den  bidra vesentlig til å oppnå minst ett av seks definerte miljømål:

  • Begrensning av klimaendringer.
  • Klimatilpasning.
  • Bærekraftig bruk og beskyttelse av vann- og marine ressurser.
  • Omstilling til en sirkulærøkonomi, avfallsforebygging og gjenvinning.
  • Forebygging og kontroll av forurensning.
  • Beskyttelse av artsmangfold og sunne økosystemer.

Forordningen gir Kommisjonen hjemmel til å fastsette delegerte rettsakter om kriterier for vesentlig bidrag til måloppnåelsen. Kommisjonen skal fastsette kriterier for bidrag til begrensning av klimaendringer og klimatilpasning innen 31. desember 2020, som vil gjelde i EU fra 1. januar 2022. For de øvrige fire miljømålene skal Kommisjonen fastsette delegerte rettsakter om kriterier innen 31. desember 2021. Kravene i disse rettsaktene vil gjelde fra 1. januar 2023.