Høring – Forslag til ny lov om opplysninger om bærekraft

Finansdepartementet har i dag sendt på høring et forslag fra Finanstilsynet om å gjennomføre to EU-forordninger om bærekraftig finans.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 08.01.2021

Vår ref.: 20/2767

Forordning (EU) 2019/2088 gir regler om offentliggjøring av bærekraftsrelatert informasjon i finans­sektoren, mens forordning (EU) 2020/852 innfører et rammeverk for et klassifiserings­system for bærekraftig økonomisk aktivitet (en taksonomi). Forordningene antas å være EØS-relevante, men er foreløpig ikke tatt inn i EØS-avtalen.

Finansdepartementet ba i brev 24. april 2020 Finanstilsynet om å utrede behovet for endringer i norsk rett for å gjennomføre forventede EØS-forpliktelser som svarer til forordningene. Finanstilsynet foreslår i et høringsnotat 27. oktober 2020 (vedlagt) at opplysningskravene og rapporteringspliktene som følger av forordningene, gjøres gjeldende i en ny lov om opplysninger om bærekraft.

Departementet ber om eventuelle merknader til Finanstilsynets forslag innen 8. januar 2021. For å avgi høringsuttalelse må du gå til høringssaken på regjeringen.no og bruke den digitale løsningen for høringsuttalelse. Her kan du registrere deg, mellomlagre en uttalelse og laste opp vedlegg. Alle kan avgi høringsuttalelse, men merk at uttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser.

Vi ber om at den enkelte høringsinstans vurderer behovet for, og eventuelt sørger for, å forelegge høringsbrevet for eventuelle underliggende enheter eller etater, medlemmer, organisasjoner mv.

Med hilsen

Geir Åvitsland  e.f.
ekspedisjonssjef

Marius Østli
avdelingsdirektør

Aksjonærforeningen i Norge
Arbeids- og sosialdepartementet
Barne- og familiedepartementet
Bedriftsforbundet
Caritas Norge
Changemaker
Den norske aktuarforening
Den norske Revisorforening
Energi Norge
Equinor
Finans Norge
Finansforbundet
Finansieringsselskapenes forening
Folketrygdfondet
Forbrukerrådet
Forbrukertilsynet
Forsvarsdepartementet
Framtiden i våre hender
Helse- og omsorgsdepartementet
Hovedorganisasjonen Virke
Industri Energi
Initiativ for etisk handel
Justis- og beredskapsdepartementet
Klima- og miljødepartementet
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Kommunalbanken Norge
Konkurransetilsynet
KS
Kulturdepartementet
Kunnskapsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Landsorganisasjonen i Norge
Nordic Association of Electricity Traders
Norges Bank
Norges Bondelag
Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon
Norges Interne Revisorers Forening
Norges Rederiforbund
Norges Skogeierforbund
Norsk Bergindustri
Norsk Hydro ASA
Norsk Kapitalforvalterforening
Norsk landbrukssamvirke
Norsk olje og gass
Norsk Venturekapitalforening
Norske finansanalytikeres forening
Norske Forsikringsmegleres Forening
Nærings- og fiskeridepartementet
Næringslivets Hovedorganisasjon
Olje- og energidepartementet
Oslo børs
Pensjonskasseforeningen
Publish What You Pay Norway
Regelrådet
Regnskap Norge
Riksrevisjonen
Samferdselsdepartementet
Småbedriftsforbundet
Sparebankforeningen i Norge
Statens Pensjonskasse
Statistisk sentralbyrå
Stiftelsesforeningen
Storebrand
Stortingets ombudsmann for forvaltningen
The Nordic Association of Marine Insurers (CEFOR)
Utenriksdepartementet
Verdipapirfondenes forening
Verdipapirforetakenes Forbund
Verdipapirsentralen
Yara International ASA