Historisk arkiv

Høring om gjennomføring av EU-regelverk om bærekraftig finans

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet har i dag sendt på høring et forslag fra Finanstilsynet om å gjennomføre to EU-forordninger om bærekraftig finans. Høringsfristen er 8. januar 2021.

I EU har det blitt vedtatt to forordninger om henholdsvis offentliggjøring av bærekraftsrelatert informasjon i finanssektoren og et rammeverk for et klassifiseringssystem (taksonomi) for bærekraftig økonomisk aktivitet. Forordningene antas å være EØS-relevante, men er foreløpig ikke tatt inn i EØS-avtalen.

Finanstilsynet har på oppdrag fra Finansdepartementet utredet hvordan forordningene kan gjennomføres i norsk rett. Finanstilsynet foreslår i et høringsnotat av 27. oktober at opplysningskravene og rapporteringspliktene i forordningene gjøres gjeldende for norske aktører ved at forordningene gjennomføres i en ny lov om opplysninger om bærekraft. Finanstilsynet viser til at det kan bidra til å skape en bedre oversikt over og harmonisering av reglene på området. En ny lov vil ifølge tilsynet reflektere den økte samfunnsmessige betydningen av denne typen informasjon, og tydeliggjøre sammenhengen mellom ulike opplysningskrav og rapporteringsplikter.

Høringsfristen er 8. januar 2021.

Les høringsnotatet