Historisk arkiv

EU-høring om rapportering etter taksonomien for bærekraftig økonomisk aktivitet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Europakommisjonen publiserte 7. mai utkast til en delegert rettsakt om utfyllende regler om store selskapers rapportering etter EUs klassifiseringssystem (taksonomi) for bærekraftig økonomisk aktivitet.

Utkastet bygger på anbefalinger fra de europeiske finanstilsynsmyndighetene (ESMA, EBA og EIOPA). Kommisjonen har åpnet for innspill til utkastet frem til 2. juni.

Etter taksonomiforordningen skal store foretak som har plikt til å offentliggjøre ikke-finansiell informasjon om virksomheten etter regnskapsdirektivet, inkludere informasjon i sin selskapsrapportering om hvilken tilknytning deres virksomhet har til bærekraftige økonomiske aktiviteter, slik de er definert i taksonomien. Forordningen gir Kommisjonen hjemmel til å fastsette en delegert rettsakt med utfyllende regler om innholdet i og presentasjonen av opplysningene.

Finansdepartementet oppfordrer norske interessenter til å gi innspill til EU-kommisjonen via Kommisjonens høringsportal.

Dersom det er forhold av særlig betydning for norske interesser som Finansdepartementet bør være oppmerksom på, ber departementet om innspill innen 19. mai. Innspill sendes på e-post til postmottak@fin.dep.no.

Bakgrunn

I EU ble det i juni 2020 vedtatt en forordning om et rammeverk for et klassifiseringssystem (taksonomi) for bærekraftig økonomisk aktivitet. Taksonomiforordningen antas å være EØS-relevant, men er foreløpig ikke tatt inn i EØS-avtalen. Finansdepartementet har hatt på høring et forslag fra Finanstilsynet om å gjennomføre forordningen i norsk rett i en ny lov om opplysninger om bærekraft. 

Kravene i forordningen retter seg mot finansmarkedsaktører som tilbyr finansielle produkter og mot selskaper som er underlagt krav til å rapportere ikke-finansiell informasjon etter regnskapsdirektivet.