Historisk arkiv

Ny grønn skattekommisjon

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Regjeringen setter ned en ny grønn skattekommisjon. Utvalget skal fremme forslag til grønne skatteskift som vrir beskatningen mot miljøskadelige aktiviteter. Utvalget skal ledes av professor Lars-Erik Borge.

Regjeringen setter ned en ny grønn skattekommisjon. Utvalget skal fremme forslag til grønne skatteskift  som vrir beskatningen mot miljøskadelige aktiviteter. Utvalget skal ledes av professor Lars-Erik Borge.

- Jeg håper utvalget vil gi oss et godt kunnskapsgrunnlag for å vurdere bruken av avgifter i klima – og miljøpolitikken, sier finansminister Siv Jensen. Det gjelder både nivå og omfang av eksisterende miljøavgifter, om det bør innføres miljøavgifter på nye områder eller andre endringer i skattereglene som kan fremme utvikling og bruk av klimavennlig teknologi.

- Et grønt skatteskift innebærer at beskatningen vris over mot miljøskadelig aktivitet. Da kan vi redusere andre skatter og avgifter, sier finansminister Siv Jensen.

Utvalget skal vurdere om og hvordan en grønn skatteomlegging kan bidra til bedre ressursutnyttelse og til å oppfylle målene i klimaforliket. En ambisiøs politikk nasjonalt må bidra til å redusere utslippene globalt. Med bedre ressursutnyttelse menes også hvordan miljøavgifter kan brukes for å redusere lokale miljøproblemer. Utvalget skal legge kostnadseffektivitet og prinsippet om at forurenser betaler til grunn for sitt arbeid.

Hovedmålet for utvalgets arbeid er å vurdere om og hvordan man ved bedre bruk av avgiftsinsentiver kan oppnå både lavere utslipp av klimagasser, et bedre miljø og en god økonomisk utvikling.

Utvalget skal ledes av Lars-Erik Borge. Han er professor ved Institutt for samfunnsøkonomi ved NTNU i Trondheim. Han har arbeidet med kommuneøkonomi og med spørsmål knyttet til skatter og avgifter. Han har erfaring både som leder og medlem av offentlig utvalg.

Utvalget vil bli nedsatt ved kongelig resolusjon i august. Det skal sluttføre sitt arbeid innen 1. desember 2015.

____________________

Les mer: