Grønn skattekommisjon

Grønn skattekommisjon ble oppnevnt av regjeringen Solberg 15. august 2014. Utvalget skulle blant annet vurdere hvordan en ved økt bruk av klima- og miljøbegrunnede avgifter, og reduksjoner i andre skatter og avgifter, kunne oppnå lavere utslipp av klimagasser, et bedre miljø og en god økonomisk utvikling.

Utvalget sluttførte sitt arbeid 9. desember 2015 da rapporten ble overlevert til finansminister Siv Jensen. Les mer i pressemelding 54/2015: Utredning fra grønn skattekommisjon.

Utvalgets rapport: NOU 2015: 15 Sett pris på miljøet

___________________

Vedlegg - eksterne utredninger
I arbeidet med rapporten, har utvalget bestilt eksterne utredninger. Rapportene kan lastes ned her: 

Rapportene legges fram som vedlegg til den offentlige utredningen.

___________________

Innspill til kommisjonen:

___________________

Åpent møte 25. februar 2015

Grønn skattekommisjon inviterte til åpent møte 25. februar. Møtet var en anledning for interesserte organisasjoner til å komme med innspill til utvalget.

9 organisasjoner ble invitert til å holde forberedte innlegg på inntil 10 minutter.  

De forberedte innleggene skulle bidra med faglige innspill som kunne belyse de konkrete problemstillingene som lå i mandatet.

For eksempel:

  1. Prioritering: Hvilke 1-2 miljøutfordringer, i tillegg til global oppvarming, er de mest alvorlige vi står overfor?
  2. Effektivitet i virkemiddelbruk: Hvordan kan vi øke insentivene for miljøvennlig adferd? Har dere eksempler på at eksisterende virkemidler bør justeres eller erstattes av andre og mer effektive virkemidler?
  3. Arbeidsdelingen mellom virkemidler: Er det eksempler på områder hvor det er uheldig dobbeltregulering eller virkemidler som trekker i hver sin retning?
  4. Regulering av nye områder: Hvilke miljøproblemer reguleres ikke i dag og har et omfang som tilsier regulering? Eksempler på områder der avgifter vil være et effektivt virkemiddel.
  5. Lokal forurensing: Hvilke er de største lokale miljøproblemene? Hvordan kan miljøreguleringen i kommunene bli mer treffsikker?
  6. Teknologiutvikling: Hva anser dere som de viktigste barrierene for utvikling og bruk av miljø- og klimavennlig teknologi? Hvordan kan det offentlige best bidra til utvikling og bruk av miljø- og klimavennlig teknologi?
  7. Målkonflikter: Er det konflikter mellom hvordan ulike miljøproblemer kan løses som utvalget bør være særlig oppmerksomme på?
  8. Karbonlekkasje: Hvordan bør virkemidlene innrettes slik at en unngår karbonlekkasje?

Program:

09:30 - 09:45: Åpningsinnlegg ved utvalgsleder Lars-Erik Borge.

09:45 - 11:10: Innlegg

11:10 - 11:30: Pause

11:30 - 12:15: Innlegg

12:15 - 13:00: ”Åpen time”: Deltakerne har mulighet til å komme med innspill på inntil 2 minutter.

Nett-tv Grønn skattekommisjon

Se sendingen her

Se sendingen her