NOU 2015: 15

Sett pris på miljøet — Rapport fra grønn skattekommisjon

Grønn skattekommisjon har vurdert om og hvordan et grønt skatteskift kan bidra til bedre utnyttelse av samfunnets ressurser. Utvalget slår fast at forurenser skal betale og at riktig fastsatte avgifter er det sentrale virkemiddelet i klima- og miljøpolitikken, ved siden av deltakelse i EUs kvotehandelssystem for utslipp av klimagasser. Utvalget anbefaler at flere av de eksisterende miljøavgiftene justeres og at enkelte nye avgifter innføres. Videre anbefaler utvalget avvikling av flere støtteordninger med negativ miljøpåvirkning og at økte inntekter fra miljøavgifter brukes til generelle reduksjoner i skattesatsene for personer og selskaper.

Les dokumentet

Elektroniske vedlegg:
Eksterne utredninger – grunnlag for utvalgets vurderinger