Høring - NOU 2015: 15 Sett pris på miljøet

Finansdepartementet sender i dag NOU 2015: 15 Sett pris på miljøet ut på høring.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 09.03.2016

Vår ref.: 15/5418

Finansdepartementet sender med dette NOU 2015: 15 Sett pris på miljøet – Rapport fra grønn skattekommisjon på høring. Utvalget ble opprettet ved kongelig resolusjon 15. august 2014 og har vært ledet av professor Lars-Erik Borge.

Utvalgets utredning ligger her. Høringsfristen er 9. mars 2016.

Det bes om at høringsinstansene vurderer om saken skal sendes til underliggende etater eller virksomheter, tilknyttede virksomheter, medlemsorganisasjoner eller lignende. Organisasjoner, enkeltpersoner eller andre som ikke står på høringslisten, oppfordres også til å komme med innspill.

Høringsuttalelse gis ved å gå til høringen på www.regjeringen.no og bruke den digitale løsningen for høringsuttalelse. Høringsuttalelser er offentlige og vil bli publisert.

Med hilsen
Erik Vassnes  e.f.
avdelingsdirektør

                                                                                  Andreas Tveitereid
                                                                                  seniorrådgiver

Akademikerne
Arbeids- og sosialdepartementet
Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet
Forsvarsdepartementet
Helse- og omsorgsdepartementet
Justis- og beredskapsdepartementet
Klima- og miljødepartementet
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Kulturdepartementet
Kunnskapsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Olje- og energidepartementet
Samferdselsdepartementet
Utenriksdepartementet
Attac Norge
Avfall Norge
Bilimportørenes Landsforening
CICERO Senter for klimaforskning
Den Norske Advokatforening
Direktoratet for økonomistyring
Energi Norge
Fiskebåt
Forum for miljøteknologi
Forum for utvikling og miljø
Fraktefartøyenes Rederiforening
Framtiden i våre hender
Greenpeace
Handelshøyskolen BI
Hovedorganisasjonen Virke
Hurtigruten AS
Industri Energi
Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund
Kommunenes sentralforbund
Landsorganisasjonen i Norge
Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar (Advokatfirmaet Lund & Co DA)
Landssammenslutninga av Norske Vindkraftkommuner (LNVK)
Maritimt Forum
Miljøstiftelsen Bellona
Nasjonalforeningen for Folkehelsen
Natur og ungdom
Norges Astma- og Allergiforbund
Norges Bondelag
Norges Fiskarlag
Norges Handelshøyskole
Norges Lastebileier-Forbund
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Norges Miljøvernforbund
Norges Naturvernforbund
Norges Rederiforbund
Norsk Bioenergiforening
Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Norsk elbilforening
Norsk forening mot støy
Norsk Havneforening
Norsk Helse og Avholdsforbund
Norsk institutt for luftforskning
Norsk institutt for naturforskning
Norsk institutt for skog og landskap
Norsk institutt for vannforskning
Norsk Naturgassforening
Norsk Olje & Gass
Norsk Petroleumsinstitutt
Norsk varmepumpeforening
NORSKOG
Norwea
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
Opplysningsrådet for veitrafikken
Regnskogfondet
Samarbeidsrådet for biologisk mangfold (SABIMA)
Sametinget
Skattebetalerforeningen
Skattedirektoratet
Skogeierforbundet
Småkraftforeninga
Statistisk sentralbyrå
Stiftelsen Miljømerking
Syklistenes landsforening
Toll- og avgiftsdirektoratet
Transportøkonomisk institutt
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Nordland
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Tromsø
WWF-Norge Verdens Naturfond
Zero Emission Resource Organisation (ZERO)