Historisk arkiv

Pressemeldinger

Endringer i arbeidet med ansvarlig forvaltning i Statens pensjonsfond utland

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet har i dag fastsatt nye retningslinjer for observasjon og utelukkelse fra fondet, og gjort enkelte endringer i mandatet gitt til Norges Bank for forvaltningen av fondet. Videre er det oppnevnt nye medlemmer til Etikkrådet, i tråd med prosedyrene i de nye retningslinjene. Endringene trer i kraft 1. januar 2015.

- Endringene i retningslinjene er et resultat av et langsiktig arbeid med ytterligere å styrke den ansvarlige forvaltningen av fondet. Det legges blant annet til rette for bedre samspill mellom virkemidler, som stemmegiving, dialog og utelukkelse av selskaper, sier finansminister Siv Jensen.

Stortinget har lagt til grunn at beslutningsmyndigheten i saker om observasjon og utelukkelse av selskaper skal flyttes fra Finansdepartementet til Norges Bank fra 1. januar 2015. Etikkrådet skal oppnevnes av Finansdepartementet etter innstilling fra Norges Bank. Etikkrådet skal fortsatt ha et eget sekretariat, som er administrativt underlagt departementet. Retningslinjene for fondet er nå endret i tråd med disse forutsetningene.

De etiske kriteriene for hvilke selskaper fondet ikke kan investeres i er uendret, og kriteriene skal fortsatt være bestemt av politiske myndigheter.

Finansdepartementet har i dag oppnevnt følgende medlemmer til Etikkrådet:

  • Johan H. Andresen (leder fram til 31. mai 2019)
  • Hans Christian Bugge (nestleder fram til 31. mai 2017)
  • Cecilie Hellestveit (medlem fram til 31. mai 2019)
  • Arthur Sletteberg (medlem fram til 31. mai 2017)
  • Guro Slettemark (medlem fram til 31. mai 2017)

Oppnevningene er i tråd med innstillingen departementet har mottatt fra Norges Bank.

- Jeg vil takke det avtroppende Etikkrådet for deres viktige innsats og ønske det nye Etikkrådet lykke til i sitt arbeid. Sammensetningen av Etikkrådet sikrer at det fortsatt vil ha riktig og bred kompetanse for å kunne utføre oppdraget på en god måte, sier finansminister Siv Jensen.

Departementet vil i meldingen om Statens pensjonsfond våren 2015 redegjøre nærmere for endringene i retningslinjene for observasjon og utelukkelse og endringene i mandatet for forvaltningen av SPU. Departementet vil der også komme tilbake til hvordan den årlige evalueringen av organiseringen av arbeidet med ansvarlig forvaltning best kan ivaretas.

Endringene er et resultat av et arbeid som har pågått siden januar 2013. Strategirådets rapport fra november 2013 ga flere faglige råd om styrking av ansvarlige investeringer i SPU. Etter en høringsrunde la departementet fram sine vurderinger i den årlige meldingen om fondet i april i år. Endringene som presenteres her følger opp Stortingets behandling av meldingen.