Forsiden

Historisk arkiv

Tiltak mot gjeldsvekst og økte boligpriser på høring

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet setter pris på en grundig tilråding fra Finanstilsynet om mulige tiltak mot vekst i husholdningenes gjeld og boligpriser. – Det er viktig å få konkrete faglige råd om hvordan risikoen i husholdningssektoren kan dempes. Vi vil sende forslagene på høring, og gå nøye gjennom dem i lys av høringsmerknadene, sier finansminister Siv Jensen. Hun varsler at høringsfristen vil bli 6 uker.

Husholdningenes gjeld vokser fortsatt raskere enn deres inntekter. Målt som andel av disponibel inntekt har husholdningenes gjeld aldri vært høyere enn nå. Samtidig er gjeld og formue ujevnt fordelt mellom husholdningene. De som har størst gjeld er sårbare for bortfall av inntekt eller et fall i boligprisene.

– Jeg har inntrykk av at bankene generelt foretar gode kredittvurderinger av de enkelte lånesøknadene. Regjeringen har ikke ønsket å etablere restriksjoner som hindrer kredittverdige husholdninger i å få lån. Utfordringene ligger først og fremst i hvordan summen av kreditt­vurderinger i bankene påvirker risikoen i økonomien. Det er et ansvar som ikke kan legges på den enkelte bank, men som også fordrer tiltak fra myndighetene, sier finansminister Siv Jensen.

Finanstilsynet har foreslått at det fastsettes en forskrift om bankenes boliglåns­praksis, basert på dagens retningslinjer fra Finanstilsynet. Finanstilsynet foreslår også at forskriftsreglene på noen områder blir strengere enn det retningslinjene er i dag. Formålet er å stramme inn på bankenes utlånspraksis, og slik dempe risikoen for finansiell ustabilitet i norsk økonomi.

– Vi arbeider nå sammen med flere departementer for å se på et bredere sett tiltak for å bidra til en mer stabil situasjon i boligmarkedet. Tiltak på både tilbuds- og etterspørselssiden er aktuelle, sier finansminister Siv Jensen.