Høring – forslag til forskriftsfesting av krav til utlån med pant i bolig

Finansdepartementet har i finansieringsvirksomhetsloven § 2-9 hjemmel til i forskrift å fastsette nærmere krav til finansinstitusjoner ut fra hensynet til å fremme finansiell stabilitet. Finanstilsynet tilrår at Finansdepartementet fastsetter forskrift om forsvarlig utlånspraksis for lån med pant i bolig med hjemmel i bestemmelsen.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 04.05.2015