Høring – forslag til forskriftsfesting av krav til utlån med pant i bolig

Finansdepartementet har i finansieringsvirksomhetsloven § 2-9 hjemmel til i forskrift å fastsette nærmere krav til finansinstitusjoner ut fra hensynet til å fremme finansiell stabilitet. Finanstilsynet tilrår at Finansdepartementet fastsetter forskrift om forsvarlig utlånspraksis for lån med pant i bolig med hjemmel i bestemmelsen.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 04.05.2015

Vår ref.: 15/874 FMA AMa

Finansdepartementet har i finansieringsvirksomhetsloven § 2-9 hjemmel til i forskrift å fastsette nærmere krav til finansinstitusjoner ut fra hensynet til å fremme finansiell stabilitet. Finanstilsynet tilrår i vedlagt brev av 16. mars 2015 at Finansdepartementet  fastsetter forskrift om forsvarlig utlånspraksis for lån med pant i bolig med hjemmel i bestemmelsen. Forskriften skal erstatte Finanstilsynets retningslinjer for forsvarlig utlånspraksis for lån til boligformål, jf. Finanstilsynets rundskriv 29/2011. Høringsnotat med utkast til forskrift følger vedlagt.

I utkastet til forskrift foreslås det bl.a. at nedbetalingslån med sikkerhet i bolig ikke skal overstige 85 prosent av forsvarlig verdigrunnlag for boligen, at rammelån ikke skal overstige 65 prosent av boligens verdi, og at for lån som overstiger 65 prosent av boligens verdi, skal det foretas en årlig nedbetaling med minimum 2,5 prosent av innvilget lån. I vurderingen av kundens betjeningsevne skal finansinstitusjonen etter forskriftsforslaget legge inn en renteøkning på 6 prosentpoeng fra det aktuelle rentenivået.

Departementet ber om eventuelle merknader til utkastet til forskrift innen 4. mai 2015.

For å avgi høringsuttalelse, bruk den digitale løsningen som ligger på denne nettsiden. Her kan du registrere deg, mellomlagre en uttalelse og laste opp vedlegg. Alle kan avgi høringsuttalelse, men merk at uttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser.

Vi ber om at den enkelte høringsinstans vurderer behovet for, og eventuelt sørger for, foreleggelse av høringsbrevet for eventuelle underliggende enheter eller etater, medlemmer, organisasjoner mv.

Med hilsen

Geir Åvitsland  e.f.
ekspedisjonssjef

                                                           Per Øystein Eikrem
                                                           avdelingsdirektør

Alle departementene

Akademikerne

Aksjonærforeningen i Norge

AktuarKonsulenters Forum

Arbeids- og velferdsdirektoratet

Arbeidsgiverforeningen Spekter

Banklovkommisjonen

Bedriftsforbundet

Brønnøysundregistrene

Coop Norge SA

Datatilsynet

Den Norske Advokatforening

Den Norske Aktuarforening

Den norske Revisorforening

Direktoratet for økonomistyring

Econa

Eiendomsmeglerforetakenes Forening

Energi Norge

EVRY

Finans Norge

Finansforbundet

Finansieringsselskapenes Forening

Finansmarkedsfondet

Norges Forskningsråd

Finanstilsynet

Folketrygdfondet

Forbrukerombudet

Forbrukerrådet

Handelshøyskolen BI

Handelshøyskolen i Bodø

Havtrygd Gjensidig Forsikring

Hovedorganisasjonen Virke

Huseiernes Landsforbund

Høyskolen i Sogn og Fjordane

Initiativ for etisk handel

Knowledge Group

Konkurransetilsynet

KS

Landsorganisasjonen i Norge

Likestillings- og diskrimineringsombudet

Lotteri- og stiftelsestilsynet

Nasdaq OMX Oslo ASA

Nordic Association of Electricity Traders (NAET)

Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening

Norges Bank

Norges Bondelag

Norges Eiendomsmeglerforbund

Verdipapirforetakenes Forbund

Norges Handelshøyskole

Norges Ingeniør- og teknologorganisasjon

Norges Interne Revisorers Forening (NIRF)

Norges Juristforbund

Norges Kommunerevisorforbund

Norges Rederiforbund

Norges Røde Kors

Norges Skogeierforbund

Norges Takseringsforbund

Norsk Kapitalforvalterforening

Norsk Landbrukssamvirke

Norsk olje og gass

Norsk Sjøoffisersforbund

Nordic Trustee

Norsk Venture

Norsk Øko-Forum

Norske Boligbyggelags Landsforbund

Norske Finansanalytikeres Forening

Norske Forsikringsmegleres Forening

Norske Kredittopplysningsbyråers Forening

NOS Clearing ASA

NTL-Skatt

Næringslivets Hovedorganisasjon

Oslo Børs

Oslo Clearing ASA

Pensjonskasseforeningen

Personskadeforbundet LTN

Regjeringsadvokaten

Riksadvokaten

Riksrevisjonen

Skattebetalerforeningen

Skattedirektoratet

Skatterevisorenes Forening

Småbedriftsforbundet

Sparebankforeningen i Norge

Statens Pensjonskasse

Statistisk sentralbyrå

Stortingets ombudsmann for forvaltningen

The Nordic Association of Marine Insurers (Cefor)

Tilsynsrådet for Advokatvirksomhet

Unio

Universitetet i Agder

Universitetet i Bergen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Tromsø

Verdipapirfondenes Forening

Verdipapirforetakenes Forbund

Verdipapirsentralen

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

ØKOKRIM

Økonomiforbundet