Historisk arkiv

Pressemeldinger

Styrker forvaltningen av Statens pensjonsfond

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Regjeringen legger i dag frem Stortingsmeldingen om forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2015.

- Statens pensjonsfond er vår felles sparekasse og en viktig del av den økonomiske politikken. Det er stor åpenhet om forvaltningen. Norges Bank og Folketrygdfondet har forvaltet henholdsvis Statens pensjonsfond utland (SPU)og Statens pensjonsfond Norge (SPN)på en god måte over tid. Regjeringen styrker nå forvaltningen av fondet ytterligere, sier finansminister Siv Jensen.

Har utredet unoterte investeringer
Et sentralt tema i meldingen er vurderinger av investeringer i unotert eiendom og infrastruktur i både SPU og SPN. Det legges i meldingen opp til en ny regulering av eiendomsinvesteringene i SPU.

Positiv avkastning i et urolig år
Ved utgangen av 2015 var den samlede verdien av Statens pensjonsfond 7 670 mrd. kroner, fordelt med 7 471 mrd. kroner i SPU og 198 mrd. kroner i SPN. Mer enn halvparten av økningen i markedsverdien av SPU skyldes en svekkelse av kronekursen. Avkastningen av SPU var i fjor 2,7 prosent målt i fondets valutakurv, mens den for SPN var 7,0 prosent målt i norske kroner. Forvaltningskostnadene i de to fondene utgjorde henholdsvis 0,06 prosent og 0,09 prosent av fondskapitalen.

Både Norges Banks forvaltning av SPU og Folketrygdfondets forvaltning av SPN ga i fjor en meravkastning på i underkant av 0,5 prosentenheter sammenliknet med referanseindeksene fra Finansdepartementet.

- I mange år har høye petroleumsinntekter bidratt til at kapitalen i SPU har økt år for år. Framover må vi regne med at verdiutviklingen i all hovedsak bestemmes av avkastningen i de internasjonale finansmarkedene, sier finansminister Siv Jensen.

Åpenhet om forvaltningen
Den 1. februar 2016 fastsatte Finansdepartementet nye krav til rapportering og styring av risiko i SPU. Mandatet stiller nå blant annet krav om rapportering om investeringsstrategiene, kildene til mer- og mindreavkastning og resultatene av alle investeringsstrategier som medfører betydelige kostnader eller stor relativ risiko. Det er også stilt krav om offentlig rapportering av hovedstyrets vurdering av resultatene i forvaltningen. Samtidig er rammen for Norges Banks avvik fra referanseindeksen økt noe.

- Åpenhet er viktig i seg selv og gir grunnlag for å vurdere resultatene i forvaltningen. Åpenhet kan også styrke evnen til å holde fast ved lønnsomme, langsiktige strategier, også i perioder med lavere avkastning enn referanseindeksen, sier finansminister Siv Jensen.

Ansvarlig forvaltning
Statens pensjonsfond har overordnede finansielle mål, men skal også være en ansvarlig investor. Klimahensyn og etiske vurderinger har lenge vært del av forvaltningen.

To nye kriterier er nylig tatt inn i de etisk motiverte retningslinjene for utelukkelse av selskaper fra SPU. Det ene retter seg mot atferd som på selskapsnivå i uakseptabel grad fører til utslipp av klimagasser. Det andre retter seg mot selskaper med virksomhet innen kullutvinning og kullkraft. Meldingen gjør rede for Etikkrådets, Norges Banks og Folketrygdfondets arbeid gjennom 2015, herunder de første vurderingene av den nye arbeidsdelingen med utelukkelse av selskaper og nytt forventningsdokument om menneskerettigheter.

Les mer:

 

Nett-tv Pressekonferanse om Statens pensjonsfond

Se sendingen her

Se sendingen her