Historisk arkiv

Energiaksjer i Statens pensjonsfond utland

SPU bør fortsatt være investert i energiaksjer

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

– Å selge energiaksjene i Statens pensjonsfond utland (SPU) er ikke en effektiv forsikring mot lavere oljepris i fremtiden. Energiaksjene i fondet gir bare et marginalt bidrag til nasjonens oljeprisrisiko, sier utvalgsleder Øystein Thøgersen.

Utvalget har vurdert et bredt sett med hensyn og har, etter en samlet vurdering, kommet til at SPU fortsatt bør være investert i energiaksjer.

Utvalget leverer i dag sin utredning til finansminister Siv Jensen (Frp). Hovedoppdraget har vært å vurdere om energiaksjene i fondet bør selges som en forsikring mot at Norge kan få varig lave oljeinntekter i fremtiden.

– Forsikring er ikke gratis og behovet for en slik forsikring er historisk lavt, sier utvalgsleder Øystein Thøgersen.

 

Sammensetning og mandat
Utvalget ble nedsatt av Finansdepartementet 13. februar 2018.

Det har bestått av Øystein Thøgersen (leder), Harald Magnus Andreassen og Olaug Svarva.

Utvalget har hatt som mandat å vurdere om Statens pensjonsfond utland (SPU) bør være investeret i energiaksjer, det vil si aksjer som inngår i energisektoren slik den er klassifisert av indeksleverandøren FTSE Russell. Energiaksjene utgjorde om lag 4 prosent av investeringene i fondet ved utgangen av 2017, tilsvarende om lag 315 milliarder kroner.

Bakgrunnen var et råd fra Norges Bank om at sårbarheten i statens formue for et varig fall i prisene på olje og gass vil kunne bli reduseret ved å ta sektoren ut av SPUs referanseindeks for aksjer. Forslaget var utelukkende basert på finansielle argumenter og gjenspeiler ifølge Norges Bank ikke et bestemt syn på utvikling i oljepris, fremtidig lønnsomhet eller bærekraft i sektoren. I mandatet til utvalget ble det også presisert at vurderingene utelukkende skulle baseres på finansiell risiko og avkastning.

Utvalgets tilråding
Utvalget er enig med Norges Bank i at verdien av energiaksjer påvirkes av oljeprisen, særlig på kort sikt. Det kan isolert sett trekke i retning av å redusere SPUs investeringer i energiaksjer. Samtidig er utvalget bedt om å vurdere et bredt sett med hensyn, blant annet behovet for og nytten av en forsikring mot at petroleumsressursene faller i verdi.

Et salg av energiaksjene i SPU er ikke en effektiv forsikring mot lavere oljeinntekter i fremtiden. I et scenario med varig lav oljepris vil statens netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten falle markert. Kun om lag 1 prosent av dette tapet vil dekkes inn dersom SPU ikke investeres i energiaksjer. Anslaget er usikkert, men bidraget vil uansett være svært lite.

Et salg av energiaksjene vil bryte med dagens investeringsstrategi, med bred spredning avinvesteringene og høy terskel for uttrekk. Denne strategien er enkel, åpen, velfundert og har tjent fondet godt. Et SPU uten energiaksjer vil avvike fra markedsvekter og kan forventes enten å oppnå lavere avkastning eller høyere risiko. En konsekvent tilpasning av SPU til nasjonens øvrige formue kan få store konsekvenser for investeringene – og vil innebære en betydelig omveltning av dagens investeringsstrategi.

Behovet for å forsikre nasjonalformuen mot et varig fall i olje- og gassprisene er historisk lavt. Norge har høy evne til å bære oljeprisrisiko, blant annet fordi vi har et finanspolitisk rammeverk som innebærer at vi ikke bruker de løpende olje- og gassinntektene. Risikoen i de gjenværende petroleumsressursene er lav og avtakende – de største verdiene er allerede omgjort til finansiell formue i SPU.

Dersom det likevel er ønskelig med ytterligere reduksjon i oljeprisrisiko vil det trolig være mer effektivt å selge statlige eierposter i Equinor eller Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE). Dette er eierposter som utgjør en vesentlig del av oljeprisrisikoen på norsk sokkel, mens energiaksjene i SPU er en bredt diversifisert investering i internasjonale selskaper. Dersom eier i tillegg er opptatt av å redusere klimarisiko i SPU, kan det være hensiktsmessig å vurdere å styrke arbeidet overfor de enkeltselskapene med størst klimarisiko.

 

Les mer:

 

Nett-tv Pressekonferanse om utvalgets råd om energiaksjer i SPU

Se sendingen her

Se sendingen her