Historisk arkiv

Motsyklisk kapitalbuffer uendret

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet har i dag besluttet å følge Norges Banks råd om ikke å endre det motsykliske kapitalbufferkravet for bankene.

Det vil si at kravet blir 2,5 prosent fra 31. desember 2019, i henhold til departementets beslutning i desember 2018.

Formålet med det motsykliske kapitalbufferkravet er å gjøre bankene mer solide og robuste overfor utlånstap. Det vil dempe faren for at bankene skal redusere sin kredittgivning i en nedgangskonjunktur. Bankene bør holde en motsyklisk kapitalbuffer når finansielle ubalanser bygger seg opp eller har bygd seg opp.

Norges Bank skal hvert kvartal gi råd til departementet om nivået på det motsykliske kapitalbufferkravet. Norges Bank har i brev 18. desember 2019 gitt råd om at bufferkravet ikke bør endres nå. Grunnlaget for Norges Banks råd er offentliggjort i Pengepolitisk rapport med vurdering av finansiell stabilitet 4/19. Finanstilsynet har i brev 18. desember 2019 sluttet seg til Norges Banks råd.

Les mer: