Historisk arkiv

Motsyklisk kapitalbuffer økes

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet har i dag besluttet at det motsykliske kapitalbufferkravet for bankene skal økes til 2,5 pst. fra 31. desember 2019, i tråd med råd fra Norges Bank.

Kravet er i dag 2 pst. i henhold til departementets beslutning i desember 2016. Formålet med det motsykliske kapitalbufferkravet er å gjøre bankene mer solide og robuste overfor utlånstap. Det vil dempe faren for at bankene skal redusere sin kredittgivning i en nedgangskonjunktur. Bankene bør holde en motsyklisk kapitalbuffer når finansielle ubalanser bygger seg opp eller har bygd seg opp.

Norges Bank skal hvert kvartal gi råd til departementet om nivået på det motsykliske kapitalbufferkravet. Norges Bank har i brev 12. desember 2018 gitt råd om at bufferkravet bør økes til 2,5 pst. med virkning fra 31. desember 2019. Norges Bank peker bl.a. på at husholdningenes gjeldsbelastning er høy og stiger videre, og at eiendomsprisene har vokst kraftig over mange år og er på historisk høye nivåer. Det har ført til at finansielle ubalanser har bygd seg opp. Fremover ventes det at lav boligprisvekst og gradvis økte renter vil dempe videre gjeldsvekst. Den vedvarende og sterke økningen i priser på næringseiendom bidrar til å øke finansielle ubalanser. Norges Bank viser også til at bankene bør bli mer robuste i gode tider, og til at det neste år vil bli implementert EU-regelverk som fører til at det kreves mindre kapital for å oppnå samme nivå på risikovektet kapitaldekning. Det innebærer at bankene nå kan møte en økning i bufferkravet uten å gjøre betydelige tilpasninger. Norges Banks beslutningsgrunnlag er offentliggjort i Pengepolitisk rapport med vurdering av finansiell stabilitet 4/18.

Finanstilsynet har i brev 12. desember 2018 sluttet seg til Norges Banks råd.

 

Les mer: