Historisk arkiv

Motsyklisk kapitalbuffer økes

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet har i dag besluttet at nivået på det motsykliske kapitalbufferkravet skal økes til 2 prosent fra 31. desember 2017, i tråd med råd fra Norges Bank for 4. kvartal 2016.

Gjeldende krav til motsyklisk kapitalbuffer for banker, finansieringsforetak og morselskap i finanskonsern som ikke er forsikringskonsern, er i dag på 1,5 prosent. Gjeldende nivå vil økes med 0,5 prosentpoeng til 2 prosent fra 31. desember 2017.

Formålet med den motsykliske kapitalbufferen er å gjøre bankene mer solide og robuste overfor utlånstap. Det vil dempe faren for at bankene skal redusere sin kredittgivning i en nedgangskonjunktur. Bankene bør holde en motsyklisk kapitalbuffer når finansielle ubalanser bygger seg opp eller har bygd seg opp. Høy boligprisvekst og fortsatt oppgang i husholdningenes gjeldsbelastning er tegn på at finansielle ubalanser bygger seg videre opp. Boligprisene har steget kraftig den siste tiden. Høy boligprisvekst kan føre til økt gjeldsopptak i husholdningene, og gjør husholdningene samlet sett mer sårbare.

Norges Bank har i brev 14. desember gitt råd om å øke bufferkravet fra 1,5 til 2 prosent med virkning fra 31. desember 2017. Norges Banks beslutningsgrunnlag er offentliggjort i Pengepolitisk rapport med vurdering av finansiell stabilitet 4/16. Finanstilsynet har i brev 14. desember til departementet uttalt at de slutter seg til Norges Banks råd. Etter Finanstilsynets vurdering utgjør veksten i husholdningenes gjeld og boligpriser en betydelig risiko for den finansielle stabiliteten, og denne risikoen har økt siden forrige vurdering av den motsykliske kapitalbufferen.

Les mer: