Historisk arkiv

Motsyklisk kapitalbuffer uendret

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet har i dag besluttet at det motsykliske kapitalbufferkravet for bankene holdes uendret, i tråd med råd fra Norges Bank.

Det vil si at kravet fortsatt vil være 2 pst. i henhold til departementets beslutning i desember 2016.

Formålet med det motsykliske kapitalbufferkravet er å gjøre bankene mer solide og robuste overfor utlånstap. Det vil dempe faren for at bankene skal redusere sin kredittgivning i en nedgangskonjunktur. Bankene bør holde en motsyklisk kapitalbuffer når finansielle ubalanser bygger seg opp eller har bygd seg opp.

Norges Bank skal hvert kvartal gi råd til departementet om nivået på det motsykliske kapitalbufferkravet. Norges Bank har i brev 14. mars 2018 gitt råd om at bufferkravet bør holdes uendret på 2 pst. fra utgangen av 2017, og peker bl.a. på at det har bygget seg opp finansielle ubalanser i Norge som følge av vedvarende oppgang i husholdningenes gjeldsbelastning og sterk vekst i eiendomspriser over lengre tid. Norges Bank viser også til at korreksjonen i boligmarkedet har redusert risikoen for en brå og mer markert nedgang lenger frem i tid, og at lavere boligprisvekst over tid vil dempe gjeldsveksten og dermed bidra til å redusere sårbarheten i husholdningssektoren. Norges Banks beslutningsgrunnlag er offentliggjort i Pengepolitisk rapport med vurdering av finansiell stabilitet 1/18. Finanstilsynet har i brev 14. mars 2018 sluttet seg til Norges Banks råd.

Les mer: